Förhöjd vattenavloppsavgift

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Avgifter

Godkänd av stadsstyrelsen, att gälla från 1.1.2023.

Förhöjd avloppsvattenavgift debiteras enligt följande principer.

Substans 2023 euro moms 
BOD7  enligt formel 24 %
Kväve, N enligt formel 24 %
Fosfor, P enligt formel 24 %
SS, per kilo TS enligt formel 24 %

Formel

k = a x K (r1 x bod/BOD+r2 x p/P+r3 x n/N+r4 x s/S) + (1-a) x K

Del av formel Beskrivning
k = Förhöjd avloppsavgift inkl. allmän avloppsvattenavgift, enligt euro/m3 exkl. moms.
K = Allmän avloppsvattenavgift, enligt euro/m3, exkl. moms.
a = 0,30 Lotsbroverkets andel av VA-verkets kostnader (drift och investeringar)
r1 = 0,37 Koefficient för bod/BOD
r2 = 0,20 Koefficient för p/P
r3 = 0,23 Koefficient för n/N
r4 = 0,20 Koefficient för s/S
bod = BOD-halt i företagets avloppsvatten enligt mg/l
p = P-halt i företagets avloppsvatten enligt mg/l
n = N-halt i företagets avloppsvatten enligt mg/l
s = SS-halt i företagets avloppsvatten enligt mg/l
BOD = 240 BOD-halt i normalt avloppsvatten enligt mg/l
P = 10 P-halt i normalt avloppsvatten enligt mg/l
N = 40 N-halt i normalt avloppsvatten enligt mg/l
S = 340 SS-halt i normalt avloppsvatten enligt mg/l

Endast värden som överstiger värden för normalt avloppsvatten används vid beräkning av förhöjd avgift.

bod, mg/l euro/m3 p, mg/l euro/m3 n, mg/l euro/m3 s, mg/l euro/m3 Totalt euro/m3
240 0,00 10 0,00 40 0,00 340 0,00 0,00
500 0,31 20 0,16 100 0,27 500 0,07 0,81
1000 0,91 50 0,62 200 0,72 1000 0,30 2,55
2000 2,12 100 1,40 300 1,17 1500 0,53 5,22
3000 3,32 150 2.18 400 1,61 2000 0,76 7,87

Förhöjning med anledning av att mottagen och behandlad volym avloppsvatten överskrider kapacitetsreservationer enligt samarbetsavtal.     

Förhöjning i procent av avtalsenliga avgifter för mottagning och behandling av avloppsvatten från samarbetskommuner och från Norra Ålands avloppsvatten Ab:
År 2023 enligt 50,00 %.

Skapad 25.2.2021 14:05
Publicerad 19.1.2038 05:14
Uppdaterad 31.12.2022 12:00

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.