Avgifter och regler för att hyra utrymmen i stadshuset

Ämne:
 • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Avgifter

Allmännyttiga organisationer, kulturella och därmed jämförbara föreningar kan erhålla rätt att hyra stadshusets festsal och foajé för publika evenemang.

Förtroendevalda, tjänstemän och andra som är eller varit starkt engagerade för staden kan få möjlighet att disponera utrymmen i stadshuset för egna
personliga festtillfällen. Utrymmena hyrs för övrigt inte till privatpersoner eller för konferenser, mässor, utställningar och dylikt.

För evenemang i festsalen som förutsätter att sittplatserna avlägsnas och/eller att salen möbleras om, sköter hyresgästen om all ommöblering d.v.s. undanflyttning och återställande av utrymmet.
Hyresgästen står för alla kostnader som uppstår vid ommöbleringen. Vid bokning av evenemang som förutsätter ommöblering av festsalen är det upp till hyresgästen att kontrollera att en ommöblering tidsmässigt är möjlig med hänsyn till andra aktiviteter i stadshuset.

Utrymmena uthyrs inte under tider som sammanfaller med den ordinarie arbetstiden på stadens arbetsplatser i stadshuset eller under de tider då stadsfullmäktige och stadsstyrelsen sammanträder i stadshuset.

Beslut om uthyrning fattas av ansvarig vaktmästare.

För övrigt gäller följande regler:

 1. För att hyra utrymmena kontaktas stadens vaktmästeri på tel: +358 18 531207 då ett hyresavtal tecknas.
 2. Fastställt maximiantal personer som samtidigt får vistas i utrymmena får inte överskridas utan tillstånd av vederbörande myndighet (brandchef och polis).
 3. Hyresgästen ansvarar för ordningen i de hyrda utrymmena och införskaffar alla erforderliga tillstånd för respektive evenemang.
 4. Ljud-och ljusanläggningarna i festsalen får användas endast av därtill utbildade personer (stadens vaktmästare eller Mariehamns Teaterförenings ljus-och ljudtekniker).
 5. Eventuella skador på inventarier och inredning ersätts av hyresgästen.
 6. Hyran, som inkluderar ersättning för städning, utgör:
  Festsalen, kök o. foajén: 400 € / dygn exkl. moms
  Festsalen: 250 € / dygn exkl. moms
  Foajén o. kök: 150 € / dygn exkl. moms
 7. För vaktmästartjänster vardagar förutom lördag efter kl. 19.00 debiteras 25 € per timme. Under lördag-söndag och helgdagar debiteras 40 € per timme.

Punkterna 6) och 7) ovan gäller inte för Teaterföreningens i Mariehamn disposition av festsal och foajé jämte kringutrymmen. Teaterföreningen bokar i augusti varje år, så snart spelplanen för följande år är klar, realistiska repetitions-och speltider för sina egna uppsättningar och för de evenemang som föreningen förmedlar.

Andra bokningar under de tider, som teaterföreningen har fått reservera utrymmen i stadshuset, godkänns endast under förutsättning av att de kan samordnas med teaterföreningens uppsättningar.

Borttagning av kulisser m.m. från scenen ombesörjs av Teaterföreningen i varje enskilt fall inom en vecka efter den sista föreställningen. Stadshusets balkong mot söder får inte användas för förvaring av material.

 

Taxa och regler godkända av stadsdirektören 30.1.2012.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.