Avgifter hos samhällstekniska avdelningen

Ämne:
  • Bygga och bo
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Avgifter

Avgifter som uppbärs för vissa av samhällstekniska avdelningens utförda uppgifter. Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 1 januari 2023.

Kartor och undersökningar

1 §

För karta som uppgjorts för ansökan om byggnadslov erläggs 110,00 euro (momsfritt).

För undersökningar som krävs för förnyande av karta erläggs 50,00 euro (momsfritt).

2 §

Officiell tomtkarta 56,00 euro (momsfritt).

3 §
För kopia av eller utdrag ur färdig karta och för styrkande av kopias eller utdrags riktighet, uppbärs avgift med tillämpning av jord- och skogsbruksministeriets gällande beslut "om lösen för avskrifter och kopior av samt utdrag ur handlingar, upprättade på åtgärd av fastighetsingenjor och tombokförare".


För uppgörande av andra än i 1 § avsedda kartor, för vilkas del avgift inte särskilt fastställs, samt för andra än i 2 § avsedda kopior, även som för utfärdade intyg, erläggs ersättning enligt de verkliga kostnader som uppdraget medfört.

5 §
Mätningsgrupp med utrustning 82,98 euro utan moms och 102,90 euro med moms.

Återställande av uppgrävda asfaltytor

Yta Euro per m2
utan moms
Euro per m2
med moms
0 - 10 m2 82,67 102,51
10 - 50 m2 56,92 70,58
50 - 300 m2 43,91 54,45
300 m2 eller mer 30,65 38,01

Avgift för återställande av gräsmattor

Yta Euro per m2
utan moms
Euro per m2
med moms
0 - 99 m2 , per m2 22,30 27,65
100 - 499 m2 , per m2 19,63 24,34

För större ytor kan avtalas om återställande till själv­kostnadspris.

Arrendeavgift för kolonilotter

Kostnaden för kolonilotter är 45,83 euro momsfritt per styck och år.

Avgift för temporär intagning av parkmark

Avgift Euro
utan moms
Euro
med moms
Grundavgift 130,00 161,20
För parkmark per m2och vecka 0,20 0,25

För parkmark i stadens centrum (invid tomter med e=0,5 eller högre) samt vid huvudleder gäller taxan förhöjd med 100 %.

Avgift för temporär intagning av gatumark

Avgift Euro
utan moms
Euro
med moms
Grundavgift 131,94 163,61
För körbana per m2 och vecka 0,27 0,33
För sidoområde per m2 och vecka 0,20 0,25

För gatumark i stadens centrum (invid tomter med e=0,5 eller högre) samt för huvudleder gäller taxan förhöjd med 100 %.

Timavgifter för arbete, fordon och maskiner

Timdebitering för arbete

Arbete Euro
utan moms
Euro
med moms
Samhällstekniska avdelningen 44,93 55,71
Efter normal arbetstid 92,45 114,64

Fordonsdebitering per timme

Fordon Euro
utan moms
Euro
med moms
Lastbil (utan förare) 28,85 35,77
Självgående sopmaskin 54,49 67,57
Traktor 24,01 29,77
Lastmaskin 27,21 33,74
Gräsklippare 27,21 33,74
4 wd truck/skåpbil 19,21 23,82
Lastbilssopmaskin 55,99 69,43
Skapad 25.2.2021 13:52
Publicerad 25.2.2021 13:52
Uppdaterad 31.12.2022 12:00

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.