Naturmiljöer

Inom Mariehamn är naturmiljöerna indelade i Natura 2000 områden, naturreservat, naturskyddsområden, parker och områden som inte detaljplanelagts men som i generalplanen reserverats som rekreationsområden och även till en del angetts som framtida Natura 2000 områden.

Genom stadsplaneläggning och kommunalt beslut ges naturområden en bestämd markanvändning såsom naturskyddsområde eller park av olika karaktär. Den största markägaren av naturskyddsområden och parker är staden. Stadens mark förvaltas av infrastruktursektorn med stadsträdgårdsmästaren i spetsen.

Naturreservat bildas genom ett separat landskapsregeringsbeslut. Naturreservatet i Espholm bildades 1987 och ägs och förvaltas av landskapet.

Sidan uppdaterades