Byggnadsinspektionen

Byggnadsinspektionen är byggnadsnämndens planerings-, berednings- och verkställighetsorgan. För vissa typer av beslut har byggnadsnämnden i Mariehamn överlämnat beslutanderätten åt byggnadsinspektören.

Till byggnadsinspektionens uppgifter hör bl.a. granskning av bygglovshandlingar, övervakning av byggandet med hänsyn till det allmänna intresset, att göra upp byggnadsstatistik, rådgivning i byggnadsärenden och att tillhandahålla uppgifter om fastigheter och bestämmelser som rör dessa.

Byggnadsinspektionens tillsyn över byggnadsarbete utgår ifrån allmänt intresse och är inte någon kvalitetskontroll vid entreprenader. Denna övervakning sköts av byggnadskontrollant.

Byggnadsinspektionen

Stadsmiljösektorn
Stadshuset, Torggatan 17
Telefontid kl. 9-11
Skapad 16.2.2021 12:48
Publicerad 16.2.2021 12:48
Uppdaterad 10.1.2023 15:17

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.