Karta över aktuellt område

Kvarnberg kv 3 och 5 (1148)

Staden har påbörjat en planändringsprocess.

I de två aktuella kvarteren finns sex samt sju gällande stadsplaner från åren 1970 till 2014. Stadens uppfattning är att på grund av de många gällande stadsplanerna i samma kvarter uppstår oklarheter om vad som gäller för de olika fastighetsägarna. För stadens myndigheter uppstår problem att hantera bygglov, eftersom de olika stadsplanerna inte stöder en harmonisk stadsbild.

Stadsarkitektkansliets bedömning är att stadsplanesituationen i kvarteren är oändamålsenlig gällande ett flertal stadsplaner varför en modernisering av kvarterens stadsplaner påbörjas. Syftet är att enhetliggöra kvarterens stadsplaner, lyfta och säkerställa den värdefulla områdeskaraktären och samtidigt skapa större möjlighet att använda den oanvända byggnadsrätten för ny bebyggelse.

Planändringen är i enlighet med generalplanen.
Då planändringen kan innebära att byggnader skyddas är ändringen en betydande förändring jämfört med gällande situation vilket innebär att ett samrådsförfarande under beredningsskedet är ändamålsenlig.

Staden arrangerar ett samråd i enlighet med plan- och bygglagen. Samrådsmötet hålls onsdagen 12 april 2023 kl. 18.30 i stadshuset. Vid samrådsmötet informeras om syftet med planändringen och det framtagna underlagsmaterialet. Frågor kan ställas per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Synpunkter gällande ärendet lämnas senast 15 maj 2023 muntligt eller skriftligt per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller till Mariehamns stad PB 5, 22101 Mariehamn. 

Planprocessen

Ärendeprocess – komplex stadsplan (K2)

 • Staden påbörjar planändringen. Framtagning av underlagsmaterial. 
 • Stadsutvecklingsnämnden arrangerar samråd. Berörda markägare informeras och deras synpunkter begärs samt övriga utlåtanden inhämtas. Här befinner sig processen nu.
 • Planutkast tas fram och behandlas av stadsutvecklingsnämnden. Informationstillfälle arrangeras för berörda markägare.
 • Planförslag tas fram och behandlas av stadsutvecklingsnämnden.
 • Stadsplaneförslaget godkänns av stadsstyrelsen.
 • Förslaget ställs ut i 30 dagar av stadsstyrelsen. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
 • Inkommen anmärkning bemöts av stadsarkitekten, behandlas av stadsutvecklingsnämnden.
 • Förslaget behandlas av stadsstyrelsen.
 • Förslaget ställs ut i 30 dagar av stadsstyrelsen då förslaget ändrats. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
 • Förslaget behandlas av stadsfullmäktige.
 • Besvärstid i 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol.)
 • Stadsplanen träder i kraft om inte besvär inlämnas.

Bilagor

Skapad 16.3.2023 13:40
Publicerad 16.3.2023 13:47
Uppdaterad 29.3.2023 13:31

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.