Södra Lillängen (november 2020)

Stadens nyaste bostadsområde kallas Södra Lillängen och erbjuder ett naturnära boende.

I februari börjar utbyggnaden av kommunalteknik i Södra Lillängen. Den beräknas vara klar i oktober. Utgivning och visning av tomterna sker tidigast i november 2020.

Området är under utbyggnadstiden en byggarbetsplats och vistelse på området är inte tillåten.

Planeringen av det miljöanpassade bostadsområdet utgår från lugna gator med minskad biltrafik. Egnahemstomterna har plats för garage på tomten. Kedjehustomternas parkering sker vid entrén till området på en gemensam parkeringsanläggning.

Huvudvägen utformas som ett grönt stråk med dagvattenabsoberande planteringar. Områdets byggnader och dess utformning och färgsättning regleras i stadsplanen, se närmare i områdes- och byggnadsbeskrivningen. Byggnadernas läge och enkla form möjliggör lågenergihus med solpaneler. Tomtstorlekarna varierar mellan 847m² – 1069 m².

Mellan Slemmern och bostadsområdet finns ett naturskönt kulturområde med drag av beteskaraktär. Där finns flera skyddsvärda arter som lundviol, idegran, stora ekar och en kalkfuktäng.

Kalkfuktängen kräver speciell hänsyn för att hålla fuktbalansen i marken och innebär bl.a. krav på hur dagvattnet hanteras på tomterna öster om huvudvägen.

Sidan uppdaterades