Styrdokument och publikationer

Här hittar du fastställda instruktioner och regler men också avgifter, rapporter, broschyrer och andra publikationer.

Barn och utbildning

Se placering av daghem på kartan i pdf-dokumentet ovan eller se alla daghem i stadens karttjänst
Varje termin kommer Medis ut med en ny kurskatalog som finns tillgänglig online samt kan beställas som katalog vid behov.
Här kan du ladda ner broschyren för svenska för inflyttade.
Här kan du ladda ner broschyren för svenska i arbete.

Bygga och bo

Stadsarkitektkansliet i Mariehamns stad har med hjälp av Anna Sjöwall/Husdoktorn Ab tagit fram informationsbroschyren Att förvalta ett gammalt hus.
Personporträtt av några inflyttade familjer, information om bostadsområden, skola och arbete i Mariehamn. Broschyren kan du läsa som pdf-dokument (15 sidor) via länken under denna sidas rubrik.
Kartan är från generalplanen och visar områden och miljöer som ska skyddas.
Kartan som ses via länken ovan är en del av generalplanen och visar bebyggelseklassificeringen utmärkt på karta med tre olika typer av områden: Historiskt och arkitektoniskt värdefull stadsbild eller...
Karta över kolonilotter i Hindersböle. 
De två kartorna är från generalplanen och trädde i kraft 3.11.2006. För relaterad karta, se även K-märkta byggnader i stadsplan uppdaterad 2020.
Broschyren är från 2010 på fyra sidor. Den innehåller information och scheman över de olika processerna. Det börjar med att vattnet kommer in via pumpstationer och slutar med att avloppsvattnet sedan...
Broschyr om arkitektur i Mariehamn på svenska och finska.
Skyfallsanalys av Mariehamn utförd av konsulten WRS 12 april 2023.

Idrott och fritid

Hälsopromenaden är cirka 5,4 km lång. Promenaden har ingen angiven start- eller målplats utan du kan börja promenera var du vill.
Här finns en karta över platser där hundar får bada i Mariehamn.
För allas trevnad är det viktigt att du som har hund och rör dig på allmän mark plockar upp efter din hund. I dagsläget finns det cirka 70 hundlatriner utplacerade runt om i Mariehamn. Här finns...
Broschyr i pdf-format med information på svenska, finska och engelska.
Mariehamn i rörelse är namnet på en karta med information om möjligheter till träning och rörelse i staden. Kartan sändes som samhällsinformation till samtliga hushåll i Mariehamn i april 2024.
Broschyr om stadsvandring med karta i pdf-format.

Kultur och bibliotek

Dokumentet innehåller information om stadsbibliotekets verksamhet, tjänster och avgifter på ukrainska.
Broschyr om arkitektur i Mariehamn på svenska och finska.

Trafik och miljö

Trafikreglerna för cyklister förklaras i illustrationer och text. Informationsbladet är framtaget av Ålands landskapsregering, Ålands polismyndighet, Mariehamns stad, Motorfordonsbyrån och...
Kartan är en del av generalplanen för Mariehamn och visar trafiknätets gång- och cykelpassager.
Kartan visar naturskyddsområden i stadsplan samt park i stadsplan som genom bestämmelser motsvarar naturskyddsområde.
Kartan visar parkeringstider, bussparkeringar, parkeringsgarage och parkeringar för rörelsehindrade.
Vid den multifunktionella våtmarken vid Nabben finns informationstavlor på området (på svenska, suomeksi, in English). Tavlorna berättar om våtmarken samt om de olika djuren och växterna som gynnas...
Turistkartan kan ses här som pdf-dokument i A4-format, två sidor.
Skyfallsanalys av Mariehamn utförd av konsulten WRS 12 april 2023.

Vad är styrdokument?

Styrdokument är politiskt beslutade komplement till lagar och annan extern styrning av verksamheterna. 

  • Vision - anger i vilken riktning Mariehamns stad ska utvecklas
  • Strategi - långsiktiga mål, inriktningar och övergripande handlingssätt
  • Policy - grundläggande hållning, värderingar och vägledande principer
  • Program - vad som ska uppnås och vilka metoder som ska användas
  • Plan - aktiviteter, uppföljningsbara åtgärder, tidsram och ansvar
  • Riktlinjer - rekommenderade sätt att agera
  • Regler - absoluta gränser och ska-krav 
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.