Våtmarksområde vid Sviby å, Apalängen

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Illustration och beskrivning, februari 2020

Möckelbybäcken eller Svibyån som den kallas i folkmun avvattnar ett låglänt jordbrukslandskap där näringsämnen läcker ut till havet. För att minska detta läckage föreslås att en sedimentationsdamm och efterföljande våtmark anläggs strax uppströms åns mynning i Svibyviken. Vattnet föreslås ledas in från den befintliga åfåran. Sedimentationsdammen grävs ut och massorna används till invallning av våtmarken. Även vissa delar av våtmarken grävs så att den kan överdämmas under vår och försommaren och då fungera som en lek- och föryngringsplats för bl.a. gädda.

Åtgärderna förväntas även ge positiva effekter på fågellivet och målet är att våtmarken i framtiden får ett högt värde som lokal för en mångfald av såväl rastande som häckande fågelarter. Förutom våtmarkens funktions som näringsfälla och för biologisk mångfald har den även betydelse för rekreation och är viktig för att skapa gröna stråk i anslutning till tätortsbebyggelse. Därför har stor vikt lagts vid att planera vandringsvägar i området för att ge största möjlighet till att komma nära och ta del av växt och djurlivet och de pedagogiska värden som det tillför.

I anslutning till det tilltänkta våtmarksområdet ligger bostäder i låglänt terräng. Vid planeringen tas stor hänsyn till boende och deras fastigheter så att våtmarken får en positiv inverkan på området.

Läs mer i pdf-dokumentet (9 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Skapad 16.7.2021 14:40
Uppdaterad 16.7.2021 14:43

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.