Utbildningsstadga för Mariehamns stad

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Godkänd av stadsfullmäktige 29.3.2022, 48 § och trädde i kraft 10.5.2022.

Mariehamns stad barnomsorg och grundskola med hög och jämn kvalitet över hela staden. Staden drar nytta av de möjligheter till utveckling och kvalitetsförbättring som följer av att ha flera enheter som kan arbeta gemensamt för samma mål. Verksamheterna tar sitt ansvar för barnens och elevernas behov av fysisk aktivitet, psykiskt välmående och trygghet. Genom att själva högakta ideal om demokrati och rättssäkerhet stärker verksamheterna barnens och elevernas tilltro till rättsstaten och förbereder dem för ett aktivt medborgarskap.

Vid ordnandet av Mariehamns stads bildningsverksamhet ska bestämmelserna i denna utbildningsstadga iakttas utöver vad som i övrigt stadgats i lag och förordning, förvaltningsstadga, samt myndigheters beslut. 

Stadens uppdaterade utbildningsstadga trädde i kraft 10.5.2022. Läs hela stadgan som pdf-dokument (11 sidor) via länken under denna sidas rubrik. 
Denna stadga utgör en sådan utbildningsstadga som avses i del III, 3 kap, 11 § landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

Den av stadsfullmäktige antagna skolstadgan från 27.09.2016, § 125 upphörde  att gälla från och med 7.4.2021 då den ersattes med en ny utbildningsstadga.

Skapad 4.4.2021 11:38
Publicerad 4.4.2021 11:38
Uppdaterad 10.5.2022 08:00

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.