Styrmodell för Mariehamns stad

Dokument:
Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Styrmodellen är till för att genomföra politiska ambitioner och säkra en god kvalitet i verksamheterna. Genom att på ett systematiskt sätt planera, genomföra, följa upp och åtgärda verksamheterna säkerställer man verksamheternas kvalitet.

Stadens styrmodell genomsyras av och syftar till ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete handlar om att ständigt utveckla och göra verksamheten bättre så att resurserna kommer att användas på bästa sätt. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer vi en miljö som bejakar utveckling och ständiga förbättringar.

Styrmodell

Illustrationen av styrmodellen visar att omvärlden och planeringsförutsättningar samt vision påverkar målen, som i sin tur påverkar budget och ekonomiplan samt versamhetsplaner och detaljbudgeter. utöver det påve3rkas även bokslut , genomförande och uppföljning.

Stadens styrmodell genomsyras av och syftar till ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete handlar om att ständigt utveckla och göra verksamheten bättre så att resurserna kommer att användas på bästa sätt. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer vi en miljö som bejakar utveckling och ständiga förbättringar.
 

Illustration av ett kvalitetshjul som visar hur staden kvalitetssäkrar planering, åtgärder, genomförandet och uppföljning och på så vis får ständiga förbättringar.

Kvalitetshjulet ovan illustrerar kvalitetsarbetets fyra delar. Alla fyra delar måste finnas och fungera för att hjulet ska kunna snurra.

För mer information se pdf.dokumentet Mariehamns stads styrmodell, länk finns under sidans rubrik.

Skapad 25.2.2021 18:43
Uppdaterad 25.2.2021 18:50

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.