Regler för upplåtelse av kolonilotter i Hindersböle

Ämne:
 • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Fastställt 4.2.2022 av markenheten, samhällstekniska avdelningen.

Ordningsregler för koloniträdgård på Hindersböle ängarna

 1. Kolonilotterna utges i första hand till i staden mantalsskrivna personer. Odlaren har förtur till den lott som den har odlat under föregående år. Kolonilotten får inte utan markenhetens medgivande överlåtas till annan person.

 2. Odlaren som odlar mer än en lott beviljas inte fortsatt odlingsrätt påföljande år på överskjutande lotter om efterfrågan på lotter blir större än tillgången.

 3. Kolonilotterna skall skötas på ett städat och för grannarna acceptabelt sätt. Odlare som missköter sin lott tilldelas anmärkning och kan avstängas från fortsatt odling. Markenheten kommer att besiktiga området årligen.

 4. Odlaren skall se till att gångarna och områden mellan lotterna sköts/klipps. Anläggning av enskilda komposter eller andra upplag utanför kolonilotterna är inte tillåtet. Komposterbart material (trädgårdsavfall) förs till anvisade platser. Annat avfall transporterar du själv bort.

 5. Odlaren skall meddela i september månad om man inte önskar odla lotten kommande växtsäsong. All enskild egendom borttas och lotten skall vara städad och i skick för nästa odlare vid avtalets upphörande.

 6. Markenheten sköter huvudvägar och gångar samt övriga gemensamma anläggningar.

 7. Odlaren är berättigad att på lotten uppföra en kolonistuga om max 10m2, växthus 10m2, förråd samt grilltak under förutsättning att inga fasta grundläggningskonstruktioner utförs. Se separat bilaga.

 8. Vattnet är enbart till bevattning. Bevattningsslang får kopplas till befintliga kranar bara under tiden man vattnar. Att koppla droppbevattning eller vattenspridare till kranarna är inte tillåtet. Ta hänsyn till andra som också vill vattna. Att tvätta bilar är absolut förbjudet! Uppdagas detta upphör avtalet genast.

 9. Att köra material till kolonilotten är tillåtet men sedan skall bilarna parkeras till hänvisade platser. Bilen får inte parkeras vid lotten.

 10. Uppgörande av öppen eld eller användning av rökugn är inte tillåtet. Att grilla med grillkol går bra men iaktta försiktighet. Att grilla vid allmäntrådande eldningsförbud är inte tillåtet.

 11. Användning av motordrivna arbetsredskap är inte tillåtet vardagar kl. 22.00 – 08.00 och lördag och söndag kl. 22.00 – 10.00.

 12. Odling enligt ekologiska principer är att föredra. Använd miljövänlig gödsel. Endast miljövänliga bekämpningsmedel är tillåtna.

 13. Odlaren skall meddela adressförändringar till markenheten. Görs inte detta ses avtalet att hyra kolonilott avslutat.

Markenheten

 

Skapad 28.4.2021 10:46
Publicerad 28.4.2021 10:46
Uppdaterad 20.6.2022 10:49

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.