Regelverk för kultur- och fritidsstipendier

Ämne:
  • Idrott och fritid
  • Kultur och bibliotek
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

§ 1. Kultur- och fritidsnämnden har årligen att besluta om stipendiater. Förslag till stipendiat kan inges av enskilda eller av sammanslutningar. Kultur- och fritidsnämnden äger själv rätt att föreslå mottagare av stipendium.

§ 2. Varje år utses ett eller flera stipendier till enskild person och/eller grupp inom kultur-, idrott- och/eller fritidsområdet. I övrigt godkändes förslaget till nytt regelverk för kultur-och idrottsstipendier enligt bilaga CKFN 69 §. Ärendet justeras omedelbart.

§ 3. Utdelning sker vid tidpunkt som kultur- och fritidsnämnden beslutar.

§ 4. Kultur- och fritidsnämnden skall genom annonsering på Mariehamns stads hemsida, www.mariehamn.ax eller andra medier kungöra vilken tid ansökan om stipendier skall inges.

§ 5. Mottagaren/mottagarna skall vara fast bosatta i Mariehamn eller ha betydande del av sin verksamhet förlagd i Mariehamn.

Kulturstipendiet

Mottagaren/mottagarna har gjort betydande kulturella insatser och framgångsrikt stimulerat och vitaliserat Mariehamns och Ålands kulturliv genom sin verksamhet inom områdena litteratur, konst, film, foto, design, konsthantverk, kulturarv, teater, dans, musik och sång eller annan kulturell verksamhet. Såväl professionella och icke professionella konstnärer och kulturarbetare, som grupper som utfört en kulturgärning, kan erhålla stipendiet.

Idrotts/fritidsstipendiet

Stipendiet kan ges till en aktiv idrottsutövare, en idrottsförening eller ett idrottslag som under året gjort framsteg och/eller prestationer eller visat gediget intresse och engagemang. Stipendiet kan delas ut till ledare/tränare som genom sitt arbete gjort en mångårig och betydelsefull insats i föreningslivet. Stipendiet kan även ges till personer, föreningar och aktörer som är verksamma inom fritidsområdet och som gjort en särskild insats för att skapa en meningsfull social och berikande fritid för barn, ungdomar och/eller vuxna.

 

Informationen ovan finns även som utskrivbart PDF-dokument, via länk under denna sidas rubrik.

Skapad 29.3.2021 22:44
Uppdaterad 29.3.2021 22:47

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.