Mål för Mariehamns stad

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Målen gäller alla kommunens verksamheter och är inriktningen för allt arbete i organisationen. De övergripande målen för mandatperioden utgör politiska åtaganden.

Från stadsfullmäktige: 3/2020 25.2.2020:

För mandatperioden 2020-2023 prioriteras områden där den politiska bedömningen är att det måste till krafttag  under perioden. Det betyder inte att övriga områden inom staden är mindre viktiga utan att de politiska förväntningarna är att verksamheten fortsätter med normal utvecklingstakt. Hållbar samhällsutveckling och stabil ekonomi är grunden för stadens arbete. Vidare förväntas att staden arbetar utifrån de sju strategiska utvecklingsmålen inom arbetet med hållbarhetsagendan som staden till stora delar har implementerat i miljöprogrammet 2019-2030 vilket stadsfullmäktige godkände 23 april 2019.

För de prioriterade områdena förväntas större insatser än normalt, vilket innebär resursallokering. De prioriterade områdena är:

Tillväxt

innefattar frågor kring inflyttning, centrumutveckling, tjänstedesign och stärkt företagande.

Miljö och klimat

innefattar frågor kring bolagens miljö- och klimatarbete, kollektivtrafik, implementering av stadens miljöprogram och människors hälsa.

Den äldre befolkningen

innefattar frågor kring boendebehov på olika nivåer, samarbete med tredje sektor och tvärsektoriella samarbeten.

 

Publicerad 25.2.2021
Uppdaterad 25.2.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.