Lilla Holmen: Utredning av utvecklingsmöjligheter

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Utredningen baserar sig på motionen nr Stds 82/2012, A –Stfge 64 § gällande förfrågan på förslag om upprustning av Mariehamns stadspark Lilla Holmen. Området som länge varit invånarna till gagn önskas en upplyftning och utvärdering av framtida möjligheter. 

År 2002 genomfördes en utvecklingsplan över Lilla Holmens område av en kommitté bestående av ordf. Peter Andersson, Lotta Wickström Johansson, Fredrik Lundberg och Gun Åkerberg, samt sekreterare Gun-Marie Larpes Nordas. Arbetet grundade sig på en tidigare utvecklingsplan från 2001. Planen godkändes av fullmäktige i november 2002. Inkluderat är en parkskötselplan av markavdelningen som efterfrågades i samband med utvecklingsplanen 2002. Den 24.01 2013 remitterade stadsstyrelsen ärendet till stadsutvecklingsnämnden för utlåtande över områdets framtida användning. 

En sammanställning av Lilla Holmens och närområdets status i nuvarande general- och stadsplan presenteras, där riktlinjer gällande eventuella begränsningar och möjligheter redovisas. Även en presentation av Lilla Holmens och närområdets stadsplanehistoria är inkluderad, liksom två huvudsakliga inriktningar gällande upprustning av Lilla Holmen; ett område vigt för barnaktiviteter inklusive djurhållning, samt Lilla Holmen som en del av ett natur- och kulturhistoriskt bevarandevärt område. Då Tullarns äng, Övernässtugan och Köpmannamuséet ligger i direkt anknytning till Lilla Holmen inkluderas även de områdena i förslagen till utredningen.

Då det finns ett flertal serveringsområden i närheten (Äventyrsgolfen med tillhörande restaurang, Gröna Uddens campingplats, Sea Point restaurang, Arkipelag m.m.) konstateras att café- eller restaurangverksamhet inklusive alkoholservering inte är att föredra. Däremot kan en enkel kiosk i anknytning till badstranden väl motiveras. Lilla Holmen är tillsammans med Tullarns äng ett unikt område, en grön oas i ett relativt tätbebyggt Mariehamn, och dessutom en av någorlunda få platser i staden som inriktats på barnen. Det viktiga är att områdes användning som rekreationsområde, värdefull som identitetsskapande och barnens holme bör fortsätta och därtill vidareutvecklas.

Läs hela utredningen som pdf-dokument (18 sidor) via länken under denna sidas rubrik.

Skapad 23.6.2021 16:52
Uppdaterad 23.6.2021 16:56

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.