Grunder för utgivande av Mariehamns stads stipendier

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Grunderna för utgivande av Mariehamns stads stipendier för studerande är godkända av stadsstyrelsen 5.4.2018, 102 §.

  1. Stipendierna utdelas till studerande från Mariehamn. I ansökan ska den studerandes nuvarande adress, telefonnummer, e-postadress samt en adress i Mariehamn anges.
  2. Behörig sökanden till stipendierna är den som i minst tre terminer bedrivit universitets- eller högskolestudier eller yrkesstudier vid läroinrättning eller studier på gymnasialnivå som leder till en yrkesexamen. Skola och studienivå ska tydligt framgå av ansökan.
  3. Urval av stipendiater sker på basen av erhållna och verifierade studieframgångar. Därefter kan urval på grund av studieinriktning eller studieort ske så att inbördes geografisk och kunskapsmässig spridning erhålls bland de samtidigt sökande.
  4. Till stipendieansökan bifogas utredning över avlagda tentamina och uppnådda studieresultat i form av graderade betyg eller värdeomdömen samt ett personligt brev. Motsvarande verifierade utredningar om studieframgångar bifogas ifall inte resultatet redovisas under studietiden. Förklaring till graderade skalor ska framkomma. En utredning ska bestyrka och tydligt ange avklarade studieveckor eller -poäng samt studiernas totala längd. Helst bör utredningen ske på blankett som tillhör läroinrättningen. Studieintyg på Internet kan godkännas i de fall det går att verifiera utgivaren av detsamma.
    I det personliga brevet bör sökanden berätta om sig själv, sina framtidsplaner, eventuella engagemang inom tredje sektor, fritidsintressen samt i det fall att sökanden tilldelas ett stipendium hur stipendiet skulle underlätta sökandens framtida studieprestationer.
Skapad 29.3.2021 22:49
Uppdaterad 29.3.2021 22:50

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.