Externa samarbeten och kontakter, inriktning och strategi

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Externa kontakter är positiva eftersom staden genom dessa kontakter får kännedom om utveckling och trender utanför Åland, något som är till gagn för stadens utveckling. Enligt stadens förvaltningsstadga ansvarar stadsstyrelsen i samråd med stadsfullmäktiges presidium för stadens externa kontakter.

Dokumentet Externa samarbeten och kontakter, Inriktning och strategi 2016 -2019 är godkända av stadsstyrelsen 26.01.2017.

Gemensamma riktlinjer:

  • Staden väljer och prioritera externa kontakter så att de ger ett mervärde till staden utgående från de målsättningar som stadsfullmäktige har fastställt för mandatperioden.
  • Staden premierar
    • deltagande i samarbeten som ger kontakter och förutsättningar för utveckling inom det egna yrkesområdet prioriteras samt
    • deltagande i internationella projekt och samarbeten som ger möjlighet till extern finansiering prioriteras.
  • Den som representerar staden i externa sammanhang uppträder samtidigt som stadens ambassadör och har till  uppgift att bidra till marknadsföring av staden.
  • Staden eftersträvar kontinuitet i sina externa kontakter.
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.