Direktiv för representanter vid bolagsstämmor

Ämne:
  • Koncern och bolag
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

De av stadsfullmäktige valda representanterna vid bolagsstämmor bör i god tid före stämman sinsemellan dryfta de ärenden som skall behandlas. Ifall enighet inte kan uppnås bör stadsstyrelsens åsikt inhämtas.

Stadsstyrelsen bör alltid höras:

  • vid val av styrelse
  • vid ändring av bolagsordning
  • vid höjning av aktiekapital
  • vid aktieemissioner
  • vid inlösen, inköp eller försäljning av bolagets aktier
  • vid andra beslut som kräver kvalificerad majoritet.

Vid omröstning skall stadens representanter alltid företräda en gemensam åsikt.

Samma regler gäller i tillämpliga delar stadens representanter vid andelsstämmor.

Direktiven är godkända av stadsstyrelsen 07.08.1986.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.