Direktiv för den interna kontrollen

Dokument:
Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Godkänd av stadsfullmäktige 31.5.2022, 91§

Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och konstatera misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och den utgör en del av den operativa ledningen.

Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med stadens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det följs upp hur de uppställda resultatmålen nås. Via den interna kontrollen skall man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen.

Läs hela direktivet som pdf-dokument (11 sidor), länk finns under denna sidas rubrik. Nedan listar vi de kapitel som finns.

1. Syftet med intern kontroll 

2. Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut 

2.1 Kommunens organisation

2.2 Anslagsansvarig och godkännare

2.3 Tjänsteinnehavares befogenheter

2.4 Koncernen

3. Uppnående av mål, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten  

3.1 Budgetering

3.2 Uppföljning

3.3 Bokslut 

3.4 Användarrätten till kommunens bankkonton

3.5 Godkännande och granskning av fakturor

3.6 Registrering av leverantörsfakturor. 

3.7 fakturering

4. Uppdelning av arbetsuppgifter

4.1 Inköp

4.2 Försäljning och fakturering

4.3 Löneadministration

4.4 Penningrörelse (kassa/bankkonton) 

4.5 Beslut om förmåner

4.6 Introduktion av personal 

5. Ordnande av riskhantering

5.1 Riskkartläggning

5.2 Formulär för riskbedömning

6. Tillsyn av anskaffning, överlåtelse, skötsel av tillgångar och inköp

6.1 Investeringar

6.2 Skötseln av fastigheter

6.3 Inköp

7. Avtal 

7.1 Förvaring av avtal 

7.2 Uppföljning av avtal 

8. Bedömning av hur den interna revisionen är ordnad

8.1 Utfärdande av direktiv

8.2 Intern revision

8.3 Revisorerna

Bilaga: Mariehamns stads formulär för riskbedömning

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.