Avgifter för vatten och avloppsvatten

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Avgifter

Vatten- och avloppsavgifterna tas fram av infrastrukturnämnden och fastställs av stadsfullmäktige.

Följande är godkänt att gälla från 01.01.2023.

Vattenavgift, normaltaxa per moch liter

2,37 euro per m3, exkl. moms (2,94 euro inkl.moms), vilket motsvarar 0,00237 euro per liter, exkl. moms (0,00294 euro inkl. moms).

Avloppsvattenavgift

1 §
För avledande av avloppsvatten och regnvatten samt deras renande uppbär staden avloppsvattenavgift i stöd av landskapslagen om avloppsvattenavgift (23/74) i enlighet med denna taxa.

2 §
Avloppsvattenavgiften består av bruksavgift.

3 §
Bruksavgiften utgör 2,68 euro exkl.moms (3,32 euro inkl.moms) per varje kubikmeter vatten som fastigheten använt i enlighet med den vattenkonsumtion som vattenverket konstaterat eller som på annat sätt uppmätts.

Om bestämmande av bruksavgift med beaktande av avloppsvattnets excep­tionella beskaffenhet eller mängd samt i övriga exceptionella förhållanden stadgas i 5 § 2 mom. lagen om avloppsvattenavgift.

Förhöjd avloppsvattenavgift debiteras enligt av stadsstyrelsen fastställda principer.

Vatten- och avloppsvattenavgift totalt per m3

5,05 euro exkl.moms  (6,26 euro inkl.moms)

Läs om hyra för vattenmätare

Skapad 25.2.2021 14:03
Publicerad 19.1.2038 05:14
Uppdaterad 20.2.2023 09:47

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.