Avgifter för fastighetsförrättning

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Avgifter

För avgifter som skall betalas till Mariehamns stad för sådana förrättningar, åtgärder och uppdrag som avses i 1 § lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/95).

Godkänd av stadsfullmäktige, att gälla från 01.01.2024.

Förrättningar

1 § Styckning

För styckning av en tomt enligt 4 kap fastighetsbildningslagen (FbL) erläggs:

1) då tomtens areal är högst 1.000 m²    1 000,00 euro
2) då tomtens areal är högst 1.001-2.000 m²    1 110,00 euro
3) då tomtens areal är 2.001-10.000 m²   1 300,00 euro
4) då tomtens areal överstiger 10.000 m²   1 600,00 euro
5) då flera tomter bildas vid samma förrättning sänks avgiften med 20 %.  

2 § Åtgärder i samband med styckning av tomt

Stiftande, flyttande, ändring eller upphävande av servitut eller rättighet 120,00 euro.
Beslut om befriande från inteckning 270,00 euro.
Behandling av avtal om företrädesordning av inteckningar mellan panträttsinnehavarna (24 § FbL) 110,00 euro.
Ägobyte 270,00 euro.
För inlösen av tomtdel (62 § Fbl) erläggs de faktiska kostnaderna beräknade enligt priserna i 15 § i denna taxa.

3 § Servitutsförrättning

Grundavgift för separat servitutsförrättning (14 kap. FbL)  400,00 euro + avgift/servitut 120,00 euro.

4 § Ägobyte

Separat ägobyte (8 kap. FbL)  900,00 euro.

5 § Rågång

Rågång som utförs som fastighetsbestämmningsförrättning (11 kap. FbL) 600,00 euro.

6 § Annan fastighetsbestämningsförrättning

För annan, än ovan i 5 § nämnd fastighetsbestämningsförrättning, erläggs de faktiska kostnaderna beräknade enligt priserna i 15 § i denna taxa.

7 § Klyvning

För klyvning (7 kap. FbL) tas de faktiska förrättningskostnaderna ut enligt priserna i 15 § i denna taxa, minimiavgift är 1 100 euro.

8 § Användning av arbetsersättning vid bestämning av fastighetsförrättningsavgift

Om kostnaderna för en förrättning eller åtgärd är betydligt högre än genomsnittet, erläggs fastighetsförrättningsavgift enligt de faktiska kostnaderna beräknade enligt priserna i 15 § i denna taxa.

9 § Övriga fastighetsförrättningar inom detaljplaneområde

För övriga fastighetsförrättningar som utförs inom stadsplanerat område och som avses i 5.3 § FbL, erläggs avgift enligt lantmäteriverkets gällande taxa för fastighetsförrättningar.

Beslut av fastighetsregisterföraren

10 §  Införande av plantomt som tomt i fastighetsregistret

Beslut enligt fastighetsregisterlagen där fastighetens art eller beteckning ändras för tomt som överensstämmer med tomtindelningen (3 och 4 § FrL) 350,00 euro.

11 § Sammanslagning av fastigheter

Beslut om sammanslagning av fastigheter (17 kap. FbL).

  • i sådana fall som avses i 214.1 § FbL 350,00 euro
  • i sådana fall som avses i 214.2 § FbL 420,00 euro

12 § Upphävande eller ändring av servitut enligt avtal

Beslut om upphävande av ett servitut eller en rättighet eller för ändring om bestämmelserna om dess utnyttjande (165 § FbL) 275,00 euro.

  • för varje därpå följande servitut 120,00 euro

13 § Behandling av andel i samfällda områden

Beslut enligt vilket andel i ett samfällt område överförs till en fastighet eller bildas till en lägenhet 350,00 euro.

Införskaffande av handlingar

14 § Införskaffande av handlingar

För handlingar som en förrättningsingenjör skaffat från andra myndigheter betalas per handling utöver lösen, stämpelskatt och övriga avgifter 12,00 euro.

Arbetstidsersättning 

15 § Arbetstidsersättning och ersättning för allmänna kostnader

De priser som baserar sig på sådan arbetstidsersättning och ersättning för allmänna kostnader som avses i 3.1 § lagen om fastighetsförrättningsavgift är följande:

  • förrättningsingenjörens uppgifter 100,00 euro
  • förrättningsberedning 70,00 euro
  • terrängarbeten 50,00 euro

I priserna ingår ersättning för allmänna kostnader.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.