Avgifter för fastighetsförrättning

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Avgifter

För avgifter som skall betalas till Mariehamns stad för sådana förrättningar, åtgärder och uppdrag som avses i 1 § lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/95).

Godkänd av stadsfullmäktige, att gälla från 01.01.2018.

Förrättningar

1 §

För styckning av en tomt enligt 4 kap. fastighetsbildningslagen (FbL) erläggs:

1) då tomtens areal är högst 1.000 m²    880,00 euro
2) då tomtens areal är högst 1.001-2.000 m²    990,00 euro
3) då tomtens areal är 2.001-10.000 m² 1.100,00 euro
4) då tomtens areal överstiger 10.000 m² 1.400,00 euro
5) då flera tomter bildas vid samma förrättning sänks avgiften med 20 %.

Då i samband med förrättningen

  • fattas beslut enligt § 28 FbL om att befria tomt från inteckningar uppbärs 250,00 euro.
  • uppgörs avtal mellan panträttsinnehavare om reglering av förmånsrätten enligt § 24 FbL uppbärs 100,00 euro.
  • utförs inlösning av tomtdel enligt § 62 FbL uppbärs arbetstidsersättning och ersättning för allmänna kostnader enligt priserna i § 12 i denna taxa.

2 §
För särskild servitutsförrättning enligt 14 kapitlet i fastighetsbildningslagen erläggs 330,00 euro + 80,00 euro/servitut.

Då ärende angående grundande, flyttning eller ändring av servitut eller rätt behandlas i samband med tomtbildning erläggs 80,00 euro.

3 §
För särskild rågång som avser justering av en rå mellan registerenheter (kap. 11 FbL) erläggs 550,00 euro.

4 §
För andra än sådana fastighetsbestämningar som avses i § 3 betalas de faktiska kostnaderna uträknade enligt priserna i § 12.

5 §
För separat ägobyte (8 kap. FbL) erläggs 880,00 euro.

För ägobyte som sker i samband med tomtbildning erläggs 250,00 euro.

6 §
För andra fastighetsförrättningar inom stadsplaneområden, de som avses FbL 5 § 3 mom, uppbärs ersättning enligt lantmäteriverkets gällande taxa för fastighets­förrättningar.

7 §
För en överföringsförrättning av en andel i ett samfällt område erlägges 310,00 euro.

Beslut av fastighetsregisterföraren

8 §
För beslut enligt vilket planetomt införs såsom tomt i fastighetsregistret, § 3/4 fastighetsregisterlagen (FrL), erläggs 300,00 euro.

9 §
För beslut om sammanslagning av fastigheter (FbL 17 kap.) erläggs,

  • i fall som avses i FbL 214.1 § 290,00 euro.
  • i fall som avses i FbL 214.2 § 370,00 euro.

10 §
För ändring eller upphävande av servitut som kan avgöras genom fastighetsregisterförarens beslut enligt §165 FbL erläggs 250,00 €.

Införskaffande av handlingar

11 §
För handlingar, som av förrättningsmannen införskaffat från andra myndigheter, erläggs utöver lösen, stämpel- och liknande avgifter per exemplar 10,00 €.

Arbetstidsersättning och ersättning för allmänna kostnader

12 §
De priser som baserar sig på sådan arbetstidsersättning och ersättning för allmänna kostnader som avses i 3 § 1 mom lagen om fastighetsförrättnings­avgift är följande:

  • dipl.ing. eller personer med annan motsvarande examen på högskolenivå 90,00 euro/timme,
  • yhs-ing., tekniker eller motsvarande 60,00 euro/timme,
  • kartläggare eller motsvarande 40,00 euro/timme,

I priserna ingår ersättning för allmänna kostnader, vilken utgör 60 % av arbets­tids­ersättningen.

13 §
Om förrättningskostnader som nämns i § 1, 2, 3 och 5 är klart högre än de genom­snittliga, betalas fastighetsförrättningsavgiften enligt de faktiska kostna­derna, beräknade enligt ovan i § 12 nämnda priser.

Skapad 23.2.2021 16:45
Uppdaterad 2.11.2021 13:47

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.