Stadsplanering och processer

Stadens markanvändning och byggande regleras genom planläggning som är uppdelad på olika plannivåer. Här kan du läsa om planerna samt hur olika processer ser ut när det gäller stadsplanering. Här finns också information om hur och när i processen du som invånare har möjlighet att delta och påverka stadsplaneringen.

Generalplanen är en översiktlig plan som anger bl.a. vilka områden som är reserverade för boende, rekreation, arbetsplatser, offentliga tjänster och infrastruktur. Stadsplanen är en detaljplan som anger t.ex. för vilka ändamål området får användas, var på området man får bygga och hur mycket man får bygga.

Från stadsarkitektkansliet får du information om planläggning och markanvändning i Mariehamn, och om plansituationen på din tomt/fastighet. Du är också välkommen att vända dig till stadsarkitektkansliet för rådgivning när det gäller åtgärder som påverkar stadsbilden som t.ex. ändring av fasader och färgsättning. Stadsarkitektkansliet ger också råd och anvisningar för att underhålla och bevara det äldre bostadsbeståndet, kulturhistoriskt- och arkitektoniskt värdefulla byggnader och K-märkta byggnader.

Sidan uppdaterades