Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens verksamhet omfattar drift- och underhållsansvaret av stadens fastigheter, vilket omfattar ett sextiotal fastigheter och genomförandet av ny-, om- och tillbyggnader. Främst handlar det om skolor, daghem, äldreboenden och offentliga byggnader.

Avdelningen jobbar med frågor som: utredningar, förstudier, kostnadsberäkningar, planering och projektering, upphandling och köp, förverkliganden, byggledning, kontroll, besiktningar, disponentuppgifter, felanmälan, hyresvärdesberäkningar, lokalfrågor, fastighetsservice, drift och underhåll.

David Jansson

Fastighetschef
Fastighetsavdelningen, stadsmiljösektorn
Skapad 29.3.2021 21:36
Uppdaterad 29.3.2021 21:37

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.