Delgeneralplan för Styrsö holme

Staden har på markägarnas anhållan påbörjat framtagning av en delgeneralplan för Styrsö holme.

Natur- och kulturområdesinventeringar genomfördes år 2018 och kompletterades år 2020.

Planprocessen

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Bilagor

Skapad 26.2.2021 14:27
Uppdaterad 21.12.2021 08:27

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.