Producent av momsfri privat socialservice för äldre i Mariehamn

Om du som enskild person, en sammanslutning, stiftelse eller ett affärsföretag mot ersättning producerar en eller flera av de former av socialservice som nämns i 14 § i socialvårdslagen är du producent av privat socialservice.
Nedan kan du läsa mer om övriga förutsättningar för att sälja privat socialservice momsfritt och vilka bilagor du behöver lämna in tillsammans med anmälan

Förutsättningar för momsfrihet

Kundbehovet

Då klient har behov av socialomsorg i form av hemservice och stödtjänster (bl.a. måltids-, klädvårds-, städ-, bad-, och följeslagartjänster eller tjänster som främjar socialt umgänge) kan servicen säljas utan moms. Inget klientspecifikt beslut från Mariehamns Stad behövs, klientens inkomst och förmögenhet spelar heller ingen roll.

Godkänd momsfri producent

Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms endast i de fall att verksamheten är godkänd av och under socialmyndigheters tillsyn.

Serviceplan och skriftligt avtal

Producent gör upp en serviceplan med klient där det framgår vilken tjänst och hur ofta den utförs.
Ett skriftligt avtal ingås med klienten om försäljningen av tjänsten/servicen.

Ansvarsperson och egenkontroll

Producenten skall ha en ansvarig person för servicekvaliteten.
Producenten skall ha en egenkontrollplan.

Vill du bli en godkänd producent av momsfri privat socialvårdstjänst?

 1. Lämna in en skriftlig anmälan till Mariehamns stad,  Äldreomsorgen, PB 159, 22101 Mariehamn. Blankett finns som bilaga till höger.

Bilagor som behöver medfölja anmälan är:

Med stöd av landskapsförordning (1995:103) är 1 § i social-och hälsovårdsministeriet förordning om privat socialservice tillämplig på Åland. Paragrafen fastställer vilka bilagor som ska lämnas in tillsammans med anmälan. För att din anmälan ska vara komplett enligt gällande lagstiftning ska du lämna in följande handlingar:

 • Aktuellt handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan.
 • Om sökanden är ett företag, annan sammanslutning eller stiftelse, en kopia av bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna.
 • Intyg över registrering i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd.
 • Verksamhetsplan av vilket framgår verksamhetens innehåll och dess planerade omfattning; eventuella underleverantörer som används, utredning om klientel samt personalplan och personalstruktur
 • Kopia av en registerbeskrivning enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av 27.4.2016 (mall fås på adressen di.ax).
 • Kopia av examensbevis och utredning över arbetserfarenhet för den person som ansvarar för servicen (matrikelutdrag eller kopior på arbetsintyg) 

 

Att sälja momsfria socialvårdstjänster:

 1. Klienten eller anhöriga tar själv kontakt med företaget då de vill köpa momsfri service.
 2. Ditt företag/representant försäkrar sig om klientens behov och gör upp en serviceplan, i planen  beskrivs vilken service klienten behöver och hur ofta.
 3. Ett serviceavtal görs upp mellan klienten och företaget.
 4. Ditt företag fakturerar klienten för utförd service, utan moms. Momsandelen av priset är 24%.
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.