Jämställdhets- och likabehandlingsplan för barnomsorgen i Mariehamns stad

Ämne:
 • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Godkänd i socialnämnden 10.4.2019 32§

Läs hela planen som pdf-dokument (11 sidor), länk finns under sidans rubrik. Nedan kan du läsa dokumentets inledning och dess innehållsförteckning.

Visioner för arbetet med jämställdhet och likabehandling

Alla barn har rätt att bemötas med respekt och lära och utvecklas i en trygg miljö. Barnomsorg ska ha sin grund i barnets bästa, samhällets demokratiska värderingar samt varje människas egenvärde och rätt till frihet och integritet.

Jämställdhet innebär att ge alla människor, stora som små, lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Jämställdhet är en fråga om demokrati som handlar om delaktighet och inflytande över sitt eget liv, men även det samhälle vi lever i.

Alla barn har rätt att må bra och känna sig trygga. Ingen skall utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det är barnets mänskliga rättighet och en förutsättning för lärande och utveckling.

Ordet likabehandling ska inte tolkas som att alla ska behandlas likadant. Alla barn föds med samma rättigheter, men inte med samma möjligheter att utöva dem. Barnomsorgen har en viktig uppgift i att sträva mot att ge alla barn lika möjligheter. Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ska utformas så att det aktivt främjar jämställdhet och likabehandling och förhindrar diskriminering.

All barnomsorgspersonal skall arbeta aktivt för att motverka traditionella könsmönster och könsnormer samt aktivt arbeta med frågor kring jämställdhet och likabehandling både i personalgruppen, i arbetet med barnen och i mötet med föräldrarna. Aktiva åtgärder är att synliggöra de olika diskrimineringsgrunderna i samtal samt i utformandet av verksamheten. Vi kan till exempel:

 • Undvika att benämna barn som flickor eller pojkar i situationer där det inte är nödvändigt
 • Välja litteratur där många olika typer av barn finns representerade
 • Aktivt diskutera hur vi uttrycker oss. Vem ringer vi om barnet är sjukt? Skiljer sig våra förväntningar åt om vi talar med pappan eller mamman?

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen stöder barnomsorgens uppdrag och utgår ifrån följande styrdokument

Innehållsförteckning

 • Inledning
 • Barnomsorgens målsättningar enligt barnomsorgslagen och grunderna för förundervisningen för landskapet Åland förverkligas på följande sätt
  • Barns rättigheter
  • Jämställdhet och likabehandling inom Mariehamn stads daghem
  • Barnets utveckling
   • Barnets sociala och emotionella utveckling
   • Barnets kognitiva utveckling
   • Barnets språkliga utveckling
   • Barnets motoriska utveckling
  • Lustfyllt lärande och lekens betydelse i lärmiljön
   • Matematik
   • Natur och miljö
   • Etik och livsåskådning
   • Konst och kultur
   • Sång, musik och drama
  • God omvårdnad och individualiserat bemötande
  • Samverkan med hemmet
  • Pedagogen i verksamheten
 • Specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd
 • Rutiner för skolberedskapsförberedelser och samarbete med grundskolan
 • Säkerheten på daghemmet
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.