Regler för reklam i kultur- och fritidsnämndens anläggningar

Ämne:
 • Idrott och fritid
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Kultur- och fritidsnämnden 21 §, 6.6.2022, bilaga A.

Kultur- och fritidsnämnden kan upplåta sina egna anläggningar eller de som internhyrs till föreningar, idrottsförbund eller idrottsbolag för att hålla permanent reklam. Syftet med detta är att de som tilldelas reklamrättigheter får en möjlighet till ett ekonomiskt stöd för sin verksamhet.

Som principer för permanenta reklamrättigheter gäller följande:

 1. Kultur- och fritidsnämnden utannonserar om möjligheten att ansöka om reklamplats.
  Rättigheten att hålla reklam på en anläggning beviljas av nämnden och kan maximalt gälla för en tid om tre år varefter en ny utannonsering sker.
 2. Reklamrättighet kan beviljas den eller de stadsföreningar, idrottsförbund eller idrottsbolag med staden som hemort som har säsongsbokningar eller stående bokningar i anläggningen. 
  De ömsesidiga åtagandena mellan staden och den som beviljats reklamrättighet fastställs i ett skriftligt avtal.
 3. Vid de idrottsanläggningar där fler än en förening, idrottsförbund eller idrottsbolag regelbundet är aktiva fördelas reklamrättigheterna enligt nyttjandegrad senaste kalenderår för den aktuella anläggningen.
 4. Reklamen ska vara enhetlig, ren och välskött.
  Reklamen ska av den som beviljats reklamrättighet vara uppsatt på ett sådant sätt att den inte kan åsamka skada.
  Vid behov kan mer detaljerade direktiv angående reklamens utformning ges.
 5. Reklam för alkohol och tobak får inte förekomma. Reklamen får inte vara diskriminerande.
 6. Andra aktörer än de som tilldelats permanenta reklamrättigheter kan tillfälligt ges rätt att hålla reklam vid egna arrangemang.
 7. Den som tilldelats permanenta reklamrättigheter kan tillfälligt åläggas att ta ner eller täcka över reklamen vid arrangemang om arrangören så önskar och det kan anses motiverat.
 8. Reklamplatserna upplåts avgiftsfritt men den som tilldelats reklamplats står för alla kostnader som uppstår för att hålla reklamen samt då reklamen avlägsnas återställa reklamplatsen i ursprungligt skick.
 9. Den som inte följer gällande direktiv för hur reklam får hållas kan förlora reklamrättigheterna med omedelbar verkan.
  Kultur- och fritidsnämnden kan också av annan orsak säga upp avtal om reklamrättigheter med en uppsägningstid på sex månader.

 

Skapad 4.8.2022 14:37
Publicerad 4.8.2022 14:49
Uppdaterad 4.8.2022 14:49

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.