Naturaprestationsstadga för personalbostad

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Fastställd av stadsfullmäktige den 30.9.1986.

1 kapitlet – Allmänna bestämmelser

1 § Personalbostad

1 mom. Med stadens personalbostad avses i denna stadga byggnad, lägenhet eller rum i stadens besittning som på grund av tjänste- eller arbetsförhållande har upplåtits till bostad till en person som är anställd hos staden.

2 mom. Denna stadga berör inte stadens bostad som på annat sätt än på grund av tjänste- eller arbetsavtalsförhållande har hyrts ut till en person som är anställd hos staden eller till annan person eller till samfund.

2 § Personalbostadstyper

1 mom. Personalbostad är antingen tjänstebostad eller därmed jämförbar bostad som innehas på grund av arbetsförhållande eller hyresbostad.

2 mom. Med tjänstebostad avses bostad där tjänsteinnehavare på grund av arten av sina uppgifter eller för deras ändamålsenliga utförande är skyldig att bo.

3 mom. Med tjänstebostad jämförbar bostad som innehas på grund av arbetsförhållande avses bostad där arbetstagare enligt arbetsavtal för utförande av sina arbetsuppgifter är skyldig att bo.

4 mom. Med hyresbostad avses sådan personalbostad som utan att vara bestämd till tjänstebostad eller därmed jämförbar bostad på grund av arbetsförhållande har reserverats till bostad för en person som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till staden.

5 mom. I anslutning till personalbostad kan finnas bastubyggnad och erforderliga uthus samt trädgårdsland.

3 § Vederlag, hyra och annan ersättning

1 mom. För tjänstebostad uppbärs vederlag och för till tjänstebostaden anslutna andra förmåner ersättning enligt denna stadga. Nedan i denna stadga används benämningen hyra även för vederlag.

2 mom. Hyra för hyresbostad och ersättning för andra förmåner, som enligt hyresavtalet har ställts till hyresgästens förfogande, skall beräknas enligt denna stadga.

Hyran beräknas på grundval av bostadens koefficient såsom nedan närmare är bestämt.

2 kapitlet – Bostadens egenskapskoefficient

4 § Uträkningsgrunder för bostadskoefficienten

Grunderna för uträkning av egenskapskoefficienten för en bostad är bostadens

  1. areal,
  2. ålder,
  3. byggnadsmaterial,
  4. uppvärmningssätt,
  5. huruvida bostaden har eller saknar WC,
  6. huruvida bostaden har eller saknar varmvatten.

5 § Areal

1 mom. Med bostadens areal avses golvytan innanför de väggar som omger bostaden. Häri inberäknas dock inte yta som tas i anspråk av kanalgrupper, bärande konstruktioner, kalla förstugor och vindfång eller trappor. Källar- och vindsutrymmen samt gemensamma utrymmen inberäknas inte heller i bostadens areal. Dylika gemensamma utrymmen är för två eller flera bostäder gemensam tambur, korridor, WC, tvätt- eller badrum, kök och med dem jämförbart annat utrymme, som ansluter sig till boendet och är avsett för gemensamt bruk.

2 mom. Vid uträkning av bostadens areal inberäknas inte sådan del av golvytan där innertakets höjd från golvet är mindre än 160 cm. Av läktares golvyta beaktas endast hälften.

3 mom. Av bostadens areal beaktas endast hela kvadratmeter. Är bostadens tambur- eller korridorutrymme betydligt större än i bostäder av motsvarande storlek i allmänhet, kan av bostadens areal avdras tambur- eller korridorutrymme som anses onödigt, dock inte mera än hälften av hela tambur- eller korridorutrymmet.

6 § Ålder

Bostadens ålder räknas från det år den blev färdig. Har bostaden senare renoverats grundligt, räknas åldern enligt prövning från en tidpunkt efter det år den ursprungligen blev färdig.

7 § Uträkning av egenskapskoefficienten

1 mom. Egenskapskoefficienten räknas ut som följer:

Till talet 742,3 läggs talet 132,8 i fråga om stenhus samt 174,5 om bostaden har central- eller elvärme. Ytterligare läggs talet 87,8 till om bostaden har WC och talet 177,6 om det finns varmvatten i bostaden. Från summan avdras bostadens ålder i år, multiplicerad med talet 3,9 samt bostadens areal i kvadratmeter, multiplicerad med talet 3,2. Det erhållna resultatet divideras med talet 1.000. Det resultat som erhålls är bostadens egenskapskoefficient.

2 mom. Egenskapskoefficienten uträknas på nytt under de kalenderår vilkas årtal är delbara med fem.

3 kapitlet – Bestämmande av hyran

8 § Beräknande av hyran

1 mom. På grundval av de uppgifter som gäller hyresnivån för hyresbostäder med fri finansiering jämte konstaterade ändringar däri och med beaktande av personalbostädernas speciella natur fastställer staden under de kalenderår vilkas årtal är delbara med fem den hyresnivå som skall iakttas.

2 mom. Hyresnivån bestäms särskilt för sig för de bostäder där hyresvärden svarar för värmekostnaderna och för de bostäder där hyresgästen själv svarar för dessa kostnader.

3 mom. Hyran per bostad beräknas så att den hyresnivå som tillämpas på orten multipliceras med bostadens egenskapskoefficient.

9 § Grunderna för höjning och sänkning av hyran

1 mom. Vederbörande myndighet inom staden kan vid behov höja eller sänka på ovan nämnt sätt uträknad hyra med sammanlagt högst 30 %, om bostaden i förhållande till ortens centrum och kommunikationerna har ett bättre eller sämre läge än genomsnitt eller om bostadens skick eller utrustning är bättre eller sämre än i genomsnitt.

2 mom. Vederbörande myndighet inom staden kan också höja eller sänka bostadens hyra med sammanlagt högst 30 %, om det vid användningen av bostaden framkommer någon stor permanent förmån eller olägenhet, som t.ex. gård för eget bruk, störande inrättning i omgivningen eller annan miljöolägenhet eller om tryggandet av verksamheten eller en ändamålsenlig användning av stadens egendom förutsätter att bostaden uthyrs mot ett lägre vederlag.

10 § Tjänstebostadsnedsättning

Ansluter sig till boendet i tjänstebostad eller därmed jämförbar bostad som innehas p.g.a. arbetsförhållande särskild olägenhet som inte annars beaktas med stöd av denna stadga, nedsätts hyran för bostaden med högst 20 %.

11 § Justering av hyran

1 mom. Under de år vilkas årtal inte är delbara med fem justeras bostadshyran som bestämts på ovan angivet sätt med det maximibelopp för höjningen som i varje enskilt fall konstateras i stadsrådets beslut innefattande allmän anvisning beträffande maximibeloppen för förhöjningar av bostadslägenheternas hyror. Om stadsrådet besluter att hyrorna sjunker på grund av att fastighetskostnaderna har minskat, sänks även hyran för personalbostäder med det belopp som anges i stadsrådets beslut.

2 mom. Verkställigheten av justeringen jämte delgivning handhas av personalsekreteraren så, att den i 1 mom. avsedda hyresjusteringen träder i kraft från ingången av den månad från början av vilken hyresjusteringen enligt stadsrådets beslut tidigast kan iakttas.

12 § Delgivning

Hyror och hyresjusteringar som fastställts på ovan nämnt sätt delges varje hyresgäst genom enskild delgivning och den nya hyran träder i kraft från ingången av den månad som följer på delgivningen.

4 kapitlet – Ersättningar för övriga förmåner

13 § Garage

För garage uppbärs gängse medelhyra på orten.

14 § Övriga förmåner

1 mom. För förmåner i samband med boendet, vilka inte särskilt nämns i denna stadga eller det kommunala tjänstekollektivavtalet, uppbärs ersättning enligt gängse medelprisnivå på orten.

2 mom. Ersättningarna för de förmåner som nämns ovan i 13 § och i 1 mom. bestäms av vederbörande myndighet inom staden (personalnämnden).

5 kapitlet – Särskilda bestämmelser

15 § Syn

1 mom. Egenskaperna hos varje personalbostad konstateras vid syn som verkställs när denna stadga trätt i kraft.

2 mom. Har bostadens bruksvärde genom verkställda reparationer, förbättringar eller inträffad skada eller av annan orsak väsentligt förändrats, hålls syn i bostaden för justering av koefficienten för respektive bostad samt av de grunder för höjning och sänkning som anges i 9 §.

3 mom. Syn, där lägenhetsinnehavaren och hans familjemedlem har rätt att vara närvarande, utgörs av en kommission bestående av fastighetsdisponenten, personalsekreteraren och bostadssekreteraren.

4 mom. Beträffande varje bostad skall syneuppgifter antecknas på en blankett som bostadsnämnden använder för sina syner. För bostadsinnehavaren reserveras tillfälle att bekanta sig med dem och att inom skälig tid anföra anmärkningar till kommissionen. När kommissionen har granskat anmärkningar uppgörs på nämnda blankett en hyresberäkning. Ett exemplar av hyresberäkningen skall tillställas lägenhetsinnehavaren för uppbevaring i bostaden.

16 § Vederbörande myndighet inom staden

Med vederbörande myndighet inom staden avses i denna stadga personalnämnden eller av denna utsedd tjänsteinnehavare.

17 § Ikraftträdande

1 mom. Denna stadga träder i kraft den 01.10.1986.

2 mom. Avviker den nya hyran för bostaden märkbart från den hyra som bestäms enligt den naturaprestationsstadgan som varit i kraft i staden till den 30.09.1986 kan vederbörande myndighet inom staden börja uppbära den nya hyran successivt, så att hyran för bostaden motsvarar denna stadga senast den 1 september 1987.

 

Skapad 23.2.2021 12:43
Uppdaterad 23.2.2021 12:50

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.