Lärlogg för barnets utveckling och lärandeprocess

Ämne:
 • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Landskapsregeringen beslöt 13.9.2022 att ge ut anvisningar i form av mall, nedan kan du läsa mallens texter. Minst en gång i året följer barnomsorgen upp barnets lärlogg, i samband med ett utvecklingssamtal med vårdnadshavare.

Inledning och syfte

För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas dokumentation för alla barn i daghemsverksamhet inom barnomsorgen och dokumentationen behöver analyseras utifrån vilka möjligheter det enskilda barnet får för att kunna utvecklas och lära. När dokumentationen sker kontinuerligt och systematiskt är det möjligt att följa och analysera hur verksamheten stimulerar och utmanar barnet i deras utveckling och lärande. Det är först när varje barns möjligheter till utveckling synliggörs som det går att utvärdera hur man i verksamheten arbetar mot målen i läroplanen. Barnet själv skall kunna gå tillbaka och se över sin lärandeprocess, hen behöver själva få se att hen lärt sig och utvecklats.

Då barnet börjar i daghemsverksamheten påbörjas en lärlogg för barnets utveckling och lärandeprocesser, där barnets samlade pedagogiska dokumentation sparas och kopplas till verksamhetens mål och lärområden.  Allt som berör barnets lärprocess ska inte dokumenteras och allt dokumenterat behöver inte ingå i lärloggen. Dokumentationen följer med barnet genom barnomsorgen. Då barnets utveckling och lärandeprocesser följs upp ska fokus särskilt läggas på hur verksamheten organiserats och hur pedagogiken genomförts så att man inte fokuserar på bedömning av barnet.

Barnets utveckling och lärandeprocesser ska sedan med hjälp av materialet i lärloggen följas upp minst en gång per år i samband med ett utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare. Under samtalet får vårdnadshavare möjlighet att framföra sina synpunkter, vilka noteras i lärloggen. Innan samtalet bereds vårdnadshavare möjlighet att ta del av det som kommer att diskuteras, exempelvis verksamhetsmålen för lärområden.

Inför och under förundervisningsåret kartlägger speciallärarna i barnomsorg barnets utveckling och lärande för att identifiera eventuellt behov av stöd och/eller extra utmaningar. Detta noteras i lärloggen. 

Behov av stöd för utveckling och lärande

En systematisk dokumentation är viktigt för att upptäcka behov av stöd. Då barnets utveckling och lärandeprocesser följs upp ska man vid behov ange barnets behov av stöd för utveckling och lärande och hur stödet ska genomföras. Detta nedtecknas i en plan för barnets stöd för utveckling och lärande, SUL, en bilaga till lärloggen.

Sekretess

Lärloggen för barnets utveckling och lärandeprocess och i denna, planen för stöd för utveckling och lärande, SUL, är sekretessbelagda sekretessbelagd enligt LL om barnomsorg och grundskola 2020/32 9§ del V. Då ett barn övergår från barnomsorgen till grundskolan får ändå överföras uppgifter som är nödvändiga för att ett barns barnomsorg och skolgång ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelserna kring sekretess innebär att materialet i loggen för barnets utveckling och lärandeprocess inte överförs i sin helhet. Däremot överförs information som framkommit genom kartläggningen som gjorts under förundervisningsåret och som anses nödvändig för ordnande av barnets skolgång, och i de fall en aktuell plan för stöd för utveckling och lärande  (SUL) finns överförs även nödvändig information som framkommer i denna, samt annan information personalen (som innefattas av sekretessbestämmelsen) bedömer som nödvändig.

Barnets egna åsikter

I samband med utvecklingssamtalet ska också barnet ges möjlighet att uttrycka sig och sina synpunkter, beaktandes barnets ålder, på det sätt som är ändamålsenligt i förhållande till det som diskuteras. Barnets synpunkter kan ha samlats in av personal innan utvecklingssamtalet på olika sätt, med hänsyn till barnets ålder. Om man samlat in barnets åsikter i förväg, och inte fyller i lärloggens rutor under ” barnets syn” ska denna dokumentation bifogas lärloggen och tas upp under samtalet. Barnet kan delta hela samtalet, eller delar av det, eller inte alls, beroende på barnets behov och förutsättningar.  

1. Basuppgifter

1.1 Genomgång av  lärloggen under utvecklingssamtal

Då barnets utveckling och lärandeprocess följs upp deltar minst en av de personer som ansvarar för barnets utveckling och lärande och omsorg tillsammans med vårdnadshavaren och barnet. Vid daghemmen ansvarar en lärare inom barnomsorgen/förundervisningen för att barnets lärlogg utarbetas och utvärderas. Speciallärare inom barnomsorgen kan delta vid behov. Sakkunniga och andra parter som stödjer barnets utveckling och lärande deltar vid behov. Här noteras vilka personer som deltagit som deltagit under genomgången av lärloggen och när.

1.2 Förteckning över samlad pedagogisk dokumentation

Här kan nedtecknas vilken pedagogisk dokumentation som finns samlad och under vilket tidpunkt/ vilket utvecklingssamtal man gått igenom denna.

2. Övergångar

Övergången från hemmet, inom barnomsorgen och från förundervisning till grundskolan är viktiga skeden i barnets liv. En smidig övergång främjar barnens känsla av trygghet och välbefinnande samt deras förutsättningar för tillväxt och för att lära sig. Här kan också de dagliga övergångarna tas upp, hämtning och lämning eller övergång mellan aktiviteter under dagen.

3. Barnets livslånga lärande

I det livslånga lärandet har nyckelkompetenser, som den vuxna individen kan ha nytta av, utformats. Nyckelkompetenserna stöder utvecklingen av individens mångsidiga kompetens. Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Behovet av mångsidig kompetens uppstår ur de förändringar som sker i den omgivande världen. I läroplanen finns 8 nyckelkompetenser och det är varje lärares uppdrag är att forma det pedagogiska arbetet och arbetet med lärområdena så att alla kompetenser beaktas.

Barnets utveckling och lärandeprocesser inom nyckelkompetenserna tas naturligt upp då barnets utveckling och lärande inom lärområden tas upp och de flesta nyckelkompetenser kan kopplas ihop mer med vissa lärområden. Exempelvis sammanfaller multilitteracitet till stor del med med lärområdet Språk och kommunikation. Under detta kapitel ges däremot möjlighet att ytterligare lyfta kompetenserna, ”Vardagskompetens” och ”Lärande och social kompetens ”separat.

I rutorna antecknas den diskussion som förs utifrån barnets lärande och utveckling inom kompetensen. Här kan man använda de formuleringar som finns under varje nyckel. Pedagogisk dokumentation kan påvisa barnets  lärande och utveckling.

3.1 Vardagskompetens

Vardagskompetens innebär förmågan att utveckla sina färdigheter som hör samman med både fysiskt och psykiskt välbefinnande, säkerhet och trygghet, att ta hand om sig själv och successivt öka sin självständighet.

Mina styrkor intressen och behov

Personalens synpunkter:

Vårdnadshavarens synpunkter:

Barnets syn:

Så här kan vi arbeta vidare för att stöda barnets utveckling och lärande inom området:

Att diskutera

 • barnet utvecklar successivt sin självständighet i vardagen så att hen kan be om och ta emot hjälp, att vila vid behov och uppskattar en mångsidig kost
 • barnet utvecklar sin förmåga att klä på sig, äta och sköta sin personliga hygien och ta hand om sina egna saker
 • barnet respekterar sin egen och andras kroppsliga integritet
 • barnet handlar ansvarsfullt och tryggt i lärmiljöerna, så som i naturen och i trafiken.

3.2 Lärande och social kompetens

Lärande och social kompetens innebär förmågan att förstå sociala koder, samarbeta, vara lyhörd och på ett konstruktivt sätt föra fram sina åsikter. Det innefattar också förmågan att effektivt hantera tid och information, hantera konflikter samt hantera och uttrycka känslor på ett sunt sätt. I kompetensen ingår också att lära sig att lära, känna empati och ta hand om sitt välbefinnande.

Mina styrkor, intressen och behov

Personalens syn:

Vårdnadshavarens syn:

Barnets syn:

Såhär kan vi arbeta vidare för att stöda barnets utveckling och lärande inom området:

Att diskutera

 • Barnet utvecklar sin förmåga att samspela med andra i gruppen, skilja på ditt och mitt, leka i grupp och bli medveten om och balansera sina styrkor
 • barnet knyter vänskapsförhållanden och samspelar med andra barn
 • barnet utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till andra och samarbeta
 • barnet utvecklar sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt och att uppträda i olika situationer
 • barnet framför sina åsikter på ett konstruktivt sätt
 • barnet visar intresse för hur andra reagerar och vad de säger
 • barnet funderar över sitt eget lärande och behov av stöd

4. Lärområden

I läroplanen specificeras fem lärområden, vilka är likvärdiga och barnet har rätt att få mångsidiga upplevelser inom de olika lärområdena. Personalen ska se till att den pedagogiska verksamheten främjar utvecklingen och lärandet hos barn i olika åldrar. Det är viktigt att alla barn har möjlighet att lära sig och få arbeta i egen takt och utveckla sina färdigheter i mångsidiga lärmiljöer i växelverkan med andra barn, läraren och den övriga personalen. Syftet med lärområdena är att erbjuda barnet nya och inspirerande lärandeupplevelser och möjligheter att arbeta med uppgifter som innehåller lämpliga utmaningar i lärandet.

I lärloggen dokumenteras under kapitel 4 var barnet befinner sig i sin lärandeprocess och sin utveckling kopplat till lärområdet. Den pedagogiska dokumentationen bifogas under relevant lärområde. All utveckling som barnet gör, kan och ska inte dokumenteras, det handlar om ett urval som belyser barnets egen lär-och utvecklingsprocess.  Syftet är att med den pedagogiska dokumentationen belysa hur verksamheten tillgodoses barnets möjligheter att utvecklas och lära i förhållande till läroplanens mål och hur barnet i verksamheten, och i samarbete med vårdnadshavare, kan stöttas att utvecklas vidare.

Under lärområdet ges, genom pedagogisk dokumentation, exempel på var barnet befinner sig i sin lärandeprocess kopplat till målen för varje lärområde. Diskussionen bör fokusera på barnets styrkor i lärande och hur hen visar att hen har lärt sig/utvecklats. I spalterna till höger finns verksamhetsmålen för respektive lärområde som stöd för att diskutera barnets utveckling och lärande kopplat till dem. De formuleringar som finns till varje lärområde kan med fördel användas som underlag för kommentarer.

Alla lärområden och alla verksamhetsmål behöver inte diskuteras vid alla samtal, utan de som är relevanta just då för barnets utveckling och lärande.

4.1 Språk och kommunikation

Mina styrkor, intressen och behov

Verksamhetsmål

Personalens syn på lärområdet:

Vårdnadshavarens syn på lärområdet:

Barnets syn:

Barnets styrkor:

Såhär kan vi arbeta vidare för att stöda barnets utveckling och lärande inom området:

Barnet 1–5 visar sitt lärande till exempel genom att:

 • visa intresse för berättelser bilder och texter
 • utöka sitt ordförråd
 • uttrycker sig i hela meningar
 • kan återberätta
 • benämna/beskriva
 • Visa med kroppsspråk eller ord vad som intresserar
 • börjar förstå och använder ord och begrepp
 • uttrycka och kommunicera känslor
 • lyssna på andra, öva på att be om ordet och tala inför och med andra
   

Barnet i förundervisningen visar sitt lärande bland annat genom:

 • att uppmärksamma språkets uppbyggnad av ord, stavelser och ljud
 • producera egna berättelser på ett lekfullt sätt
 • att utveckla sina finmotoriska färdigheter kopplat till handskrift
 • att använda tangentbord och andra digitala verktyg för sitt skrivande
 • återberätta, visualisera och bekanta sig med vad som står mellan raderna i berättelser
 • tillsammans och på egen hand sig i att känna igen och bekanta sig med att producera och avkoda bokstäver och ord
 • reflektera kring säker, ansvarsfull, inkluderande och hänsynsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

4.2 Skapande, kultur och estetiska uttrycksformer

Mina styrkor, intressen och behov

Verksamhetsmål

Personalens syn på lärområdet:

Vårdnadshavarens syn på lärområdet:

Barnets syn:

Barnets styrkor:

Såhär kan vi arbeta vidare för att stöda barnets utveckling och lärande inom området:

Barnet 1–5 visar sitt lärande till exempel genom att:

 • gestalta och kommunicera verbalt och kroppsligt genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, slöjd, drama, rörelse, sång, musik och dans
 • konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, även digitala
 • skapa bilder genom att pröva på olika tekniker, verktyg och material och inspireras att återanvända material
 • utveckla sin fantasi och sin förmåga att använda fantasi i sitt skapande
 • utveckla rytm och ord rytm, använda kroppen som instrument
 • bekanta sig med olika instrument
   

Barnet i förundervisningen visar sitt lärande bland annat genom:

 • utveckla sin förmåga att pröva olika instrument
 • utvidga sitt ordförråd som anknyter till skapande, musik, kultur och konst
 • utvidga sin kännedom om den gemensamma sångskatten till att innefatta också sånger från hela världen
 • studera och diskutera konst
 • bekanta sig med de olika grundfärgerna och vad som händer då man blandar dem
 • fördjupa sina kunskaper om konstruktioner, material och tekniker i slöjd genom att till exempel modellera, sy, bygga och snickra och använda olika arbetsredskap.

4.3 Mångfald, gemenskap och samhälle

Mina styrkor, intressen och behov

Verksamhetsmål

Personalens syn på lärområdet:

Vårdnadshavarens syn på lärområdet:

Barnets syn:

Barnets styrkor:

Såhär kan vi arbeta vidare för att stöda barnets utveckling och lärande inom området:

Barnet 1–5 visar sitt lärande till exempel genom att:

 • utveckla sin sociala kompetens (kamratskap, lekfärdigheter, samarbetsförmåga och gruppsamhörighet) och öva sig i hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt
 • bekanta sig med de religioner och övriga åskådningar som finns i närsamhället
 • utveckla sin förmåga att skapa och upprätthålla relationer
 • reflektera över hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra
 • få kunskap om och utveckla ett intresse för närmiljön och hembygden, åländsk kultur och åländska traditioner
 • utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att barnet kan påverka sin situation lära sig förstå att människor är olika men ändå lika värda
 • använda digitala verktyg på ett medvetet sätt som främjar lärande samt reflektera över innehåll och trovärdighet
 • bekanta sig med regler för hur man för sig säkert i trafiken och i närmiljön
 • reflektera över frågor kring demokrati och medbestämmande och barnets rättigheter.
   

Barnet i förundervisningen visar sitt lärande bland annat genom:

 • barnet får bekanta sig med barnets rättigheter utgående från FN:s barnkonvention
 • skapa gemensamma förhållningsregler för verksamheten
 • reflektera över olika livsfrågor tillsammans med andra, till exempel kamratskap, rättvisa och begränsande normer 
 • bekanta sig med historiska händelser, personer, kulturer och kulturarv som intresserar barnen
 • barnet får möjlighet att utvidga sitt ordförråd genom att bekanta sig med ord och begrepp som anknyter till religioner, åskådningar, samhälle, mångfald och traditioner
 • barnet tillsammans med läraren får bekanta sig med medier och diskutera dessa utifrån intresse

4.4 Matematisk tänkande, hållbarhet och utforskande

Mina styrkor, intressen och behov

Verksamhetsmål

Personalens syn på lärområdet:

Vårdnadshavarens syn på lärområdet

Barnets syn:

Barnets styrkor:

Såhär kan vi arbeta vidare för att stöda barnets utveckling och lärande inom området:

Barnet 1–5 visar sitt lärande till exempel genom att:

 • genom personalens handledning upptäcka former, antal, mönster och förändringar i vardagliga situationer och i näromgivningen och öva sig att benämna dem
 • bekanta sig med undersökande och experimenterande arbetssätt
 • fundera över och beskriva sina matematiska iakttagelser genom att presentera och utforska dem till exempel med kroppen eller med hjälp av olika redskap och bilder
 • experimentera och laborera
 • praktiskt jämföra, mäta och väga olika saker i omgivningen med både kroppen och olika redskap
 • uppmärksamma tekniska lösningar i vardagen, hur de är uppbyggda, hur de fungerar och hur de skulle kunna förbättras
 • utveckla sin förmåga att sortera, klassificera och jämföra
 • träna tidsbegrepp
 • utveckla en förståelse av samband i naturen och naturens olika kretslopp samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • stärka sitt förhållande till naturen och respektera naturen, dess växter och djur
 • lära sig att bete sig ansvarsfullt i miljön och stegvis tillägna sig en hållbar livsstil
   

Barnet i förundervisningen visar sitt lärande bland annat genom:

 • observera antal i omgivningen och enligt sin förmåga kombinera dem med motsvarande räkneord och siffersymboler
 • jämföra och undersöka förändringen av antal med hjälp av praktiska exempel
 • utveckla sin förmåga att se och räkna upp talföljder
 • bekanta sig med enklare programmering genom stegvisa instruktioner
 • kunskap i olika sätt att söka information
 • ta del av och pröva på mindre experiment som anknyter till lärområdet
 • utveckla sitt ordförråd och sin förmåga att använda begrepp som anknyter till lärområdet samt dra slutsatser och reflektera över orsakssammanhang
 •  få kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten, växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter
 • utveckla sin förmåga att planera och lösa problem på ett kreativt sätt
 • bekanta sig med kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta i vardagen, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

4.5 Kropp, hälsa och utveckling

Mina styrkor, intressen och behov

Verksamhetsmål

Personalens syn på lärområdet:

Vårdnadshavarens syn på lärområdet:

Barnets syn:

Barnets styrkor:

Såhär kan vi arbeta vidare för att stöda barnets utveckling och lärande inom området:

Barnet 1–5 visar sitt lärande till exempel genom att:

 • inspireras att röra på sig på många olika sätt och känna glädje över att röra på sig
 • lära känna sin egen kropp och dess fysiska förutsättningar. Det innefattar bland annat kroppsuppfattning, kondition, koordination, öga-handkoordination och grundläggande motoriska färdigheter.
 • stärka sin självkänsla, självständighet och förmåga att ta ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen
 • utveckla sin förmåga att sköta sin hälsa och personliga hygien samt hantera måltidssituationer
 • utveckla sitt ordförråd och sin förmåga att använda begrepp som anknyter till lärområdet
 • bli medveten om sin egen och andras kroppsliga och personliga integritet och ges möjligheter till att träna ett respektfullt bemötande gentemot andra
 • få information om rätten att få vara sig själv, rätten till ett tryggt liv, respektfullt och inkluderande bemötande och integritet och andra rättigheter som barn har
 • utveckla ett positivt förhållningssätt till kost samt stödja hälsosamma matvanor
 • förstå vikten av balans mellan rörelse och återhämtning och öva sig i det
 • utveckla sin finmotorik och sin förmåga att gestalta rum och riktningar med hjälp av olika lekar och övningar
 • lära sig att be om och söka hjälp vid behov samt få kunskap i hur man handlar tryggt och säkert i vardagssituationer
   

Barnet i förundervisningen visar sitt lärande bland annat genom:

 • utveckla sin balans- och rörelseförmåga och förmåga att hantera redskap
 • att utveckla sin finmotorik
 • utveckla sin förmåga att klara sig självständigt i skolan, vilket innefattar färdigheter inom personlig hygien samt att hantera måltidssituationer med gott bordsskick och hålla reda på sina saker
 • att utveckla sin förmåga att förstå och följa instruktioner
 • att hitta strategier för det egna lärandet
 • diskutera goda människorelationer och vilken betydelse de har för det psykiska välbefinnandet.

5. Allmänpedagogiskt stöd för barnets utveckling och lärande

Det allmänpedagogiska stödet är en del av den dagliga pedagogiska verksamheten och riktar sig till alla barn som tillfälligt behöver stöd för sin allsidiga utveckling. Allmänpedagogiskt stöd innebär att alla barn ska få ett individanpassat bemötande inom ramen för det allmänpedagogiska arbetet. Allmänpedagogiskt stöd ges av personalen i verksamheten genom att de anpassar och individualiserar arbetet i verksamheten så att varje barn bemöts på det sätt som bäst gynnar hens lärande och utveckling. Detta innebär att man beaktar barnets individuella sätt att lära sig, motivation, utveckling, emotionella behov och intressen. Genom att anpassa verksamheten ges barnet lämpliga utmaningar och erfarenheter av att lyckas och möjlighet att utvecklas och lära sig utgående från sina egna styrkor. Här nedtecknas vid behov de insatser som barnet är i behov av för tillfället.

Barnet har haft/har följande allmänpedagogiska stöd:

Vårdnadshavarens synpunkt:

6. Kartläggning under förundervisningsåret

Innan och under förundervisningsåret genomför speciallärarna i barnomsorg i samarbete med lärarna i barnomsorg/förundervisning en kartläggning. Kartläggningen görs som ett komplement till det som redan dokumenterats i barnets lärlogg under barnets tid inom barnomsorgen. Kartläggningen är en del av den samlade dokumentationen kring barnets utveckling och lärande som kan ligga till grund då tidpunkten för skolstarten diskuteras. För barn som deltar i förundervisningen under verksamhetsåret aug 2022-juni 2023, genomför speciallärarna fortfarande kartläggningen i enlighet med den tidigare mallen för skolberedskapsobservationen, men denna kan också dokumenteras i detta kapitel.

Här dokumenteras nödvändig information kring kartläggningen (/ skolberedskapsobservationen).

Här dokumenteras nödvändig information kring kartläggningen (/skolberedskapsobservationen).

Diskussion förts (datum: ) kring kartläggningarna inför skolstart.

Bilaga 1

Barnets behov av stöd för utveckling och lärande (SUL)

Fylls i vid behov!

☐ Barnet har behov av specialpedagogiskt stöd

☐ Barnet har behov av specialpedagogiskt stöd som en del av mångprofessionellt stöd

Beslut om specialbarnomsorg fattas av barnomsorgschef eller delegerad tjänsteman.

Uppgörandet av barnets individuella plan för stöd för utveckling och lärande

a. Kontaktuppgifter speciallärare inom barnomsorg

b. Övriga anställda och/eller sakkunniga som deltagit i uppgörandet av planen 

c. Beskrivning av hur barnets perspektiv och åsikter har beaktats 

d. Beskrivning av hur vårdnadshavarnas synpunkter beaktas och hur samarbetet har ordnats

Mål för det specialpedagogiska stödet och stödinsatserna för att uppnå målen

Bakgrund samt beskrivning av nuläget. Beskrivning av barnets styrkor, intressen och behov samt hur de beaktas.

Mål för det specialpedagogiska /mångprofessionella stödet:

Åtgärder och metoder för att uppnå målen:

Eventuella andra utredningar, planer och dokument som har använts vid uppgörandet av barnets plan för stöd för utveckling och lärande:
 

Tidsperiod och utvärdering av planen

Denna plan gäller för tidsperioden:

Utvärdering av stödinsatser planeras ske (minst två gånger per år):

Vårdnadshavarnas synpunkter:
 

Underskrifter deltagare

Speciallärare i barnomsorg

Vårdnadshavare/laglig företrädare

Vårdnadshavare/laglig företrädare

Representant för barnomsorgen
 

Vårdnadshavarnas synpunkter:

Skapad 19.9.2022 12:13
Publicerad 12.10.2022 10:26
Uppdaterad 12.10.2022 15:53

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.