Intagningsprinciper för stadens barnomsorg

Ämne:
 • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Principerna gäller från 1.4.2018. Godkända av socialnämnden 27.2.2018.

 1. Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg när vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.
   
 2. Arbetssökande vårdnadshavare har rätt till halvtidsplats för sitt barn.
   
 3. För vårdnadshavare som inleder ny föräldra- eller vårdledighet gäller följande:
  • I de fall då det äldre syskonet, under tre år, har en plats i barnomsorgen avslutas barnets plats i slutet av samma månad som moderskapspenningen upphör. Då särskilda skäl föreligger, kan familjen ges rätt till halvtidsplats.
  • Barn över tre år har alltid rätt till halvtidsplats. Familjer med barn som har rätt till förundervisning får välja om de vill ha en heltidsplats eller halvtidsplats.
  • Barn som haft heltidsplats förlorar rätten till denna från och med den dag moderskapsledigheten inleds. Då särskilda skäl föreligger, kan familjen ges rätt till heltidsplats.
  • Vårdnadshavare rekommenderas att nyttja daghemsplatsen inom tidsspannet 07.30-15.00.
 4. Ansökan om barnomsorg görs fyra månader innan platsen behövs. Allmän intagning inför hösten sker under våren. Beslut om plats delges senast en månad innan platsen tas i bruk.
  I det fall att behovet beror på förvärvsarbete eller studier och det inte är möjligt att förutsäga behovet skall ansökan göras så snart som möjligt, dock senast två veckor innan platsen behövs.
   
 5. Rätt till plats upphör om platsen sammanhängande lämnas outnyttjad mer än två månader under perioden september till maj.
   
 6. Beslut om intagning av barn till barnomsorgen är delegerat till tjänsteman.
   
 7. Med beslut om tilldelad plats följer en anvisning om hur beslut kan föras till Socialnämnden för yrkande om rättelse. Förfarandet följer allmänna förvaltningsrättsliga principer.

Information gällande punkt 7: Sedan 1.1.2021 är barnomsorgen en del av bildningssektorn, så eventuellt yrkande om rättelse ska föras till bildningsnämnden.

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 26.2.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.