Hälsovårdsstadga för Mariehamns stads anställda

Ämne:
  • Organisation och arbete
Dokumenttyp:
Riktlinjer, regler och policys

Godkänd av stadsfullmäktige den 28.9.1976.

1 kapitlet – Tillämpningsområde

1 §
Denna stadga gäller tjänsteinnehavare och arbetstagare som är anställda av Mariehamns stad.

2 kapitlet – Arbetsplatshälsovårdens uppgifter

2 §
Arbetsplatshälsovårdens uppgift är att upprätthålla och främja av staden anställda personers hälsa och arbetsförmåga genom att efter vad omständigheterna kräver på i denna stadga avsett sätt dra försorg om personalens arbetsplatshälsovård, förstahjälp och sjukvård samt rehabilitering.

3 kapitlet – Åtgärder i samband med arbetsplatshälsovården

3 §
Person som skall anställas av Mariehamns stad för längre tid än en månad skall vid anställningen genomgå hälsoundersökning. Såvida det på grund av arbetets natur är behövligt och ändamålsenligt kan man till undersökningen även ansluta ett lämplighetstest.

Hälsoundersökningen kan, enligt prövning av den myndighet som fattar beslut om anställningen, utelämnas ifall personen anställs för en kort bestämd tid.

Den myndighet som fattar beslut om anställningen kan kräva förnyad hälsoundersökning då tjänsteinnehavare eller arbetstagare under den tid han är anställd hos staden flyttar från en uppgift till en annan.

Anmärkning
Det utlåtande av personalläkare som skall ges på basen av undersökningen vidarebefordras till stadens vederbörande myndighet för handläggning i den ordning som staden särskilt bestämt.

4 §
Då bestämmelserna i arbetsskydds- eller annan lagstiftning det kräver eller arbetets natur annars det förutsätter underkastas personalen fortlöpande, med jämna mellanrum, särskilda hälsokontroller.

5 §
Undersökningar skall anordnas och erforderliga åtgärder vidtagas för att eliminera fysiska och psykiska friktionsfaktorer (ergonomiska missförhållanden) i anslutning till arbetsplatsen, arbetsredskapen och arbetsprocessen.

För att avlägsna de hygieniska riskmoment i arbetet, arbetsmiljön eller arbetsförhållandena i övrigt, som kan utgöra ett hot mot personalens hälsa, företas undersökningar beträffande de arbetshygieniska förhållanden och vidtas åtgärder för att avlägsna de missförhållanden som härvid framkommer.

Anmärkning
Förslaget till plan om utförande av de i 4 och 5 paragraferna avsedda kontrollerna, undersökningarna och åtgärderna uppgörs av personalläkaren i samarbete med den övriga hälsovårdspersonalen och arbetarskyddskommissionen. Planen godkänns av stadsstyrelsen eller av annan myndighet, vilken ålagts att fastställa planen.

6 §
För att förebygga sjukdomar, för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna konstatera sjukdomar och ge erforderlig vård, utförs genom hälsovårdspersonalens försorg förutom de i 3–5 §§ nämnda kontrollerna, undersökningarna och övriga åtgärderna dessutom fortgående observation av personalens hälsotillstånd samt anordnas utbildning och rådgivning i hälsovårdsfrågor för personalen.

4 kapitlet – Åtgärder i anslutning till vård av sjukdom

7 §
Vid arbetsolycksfall samt plötsliga sjukdomsfall under arbetstid ges personalen förstahjälp på särskilt bestämda platser där även råd erhålles rörande den läkar- eller sjukhusvård som patientens hälsotillstånd kräver. Vid behov ordnas sjuktransport.

8 §
I andra än i 7 § avsedda sjukdomsfall ges stadens anställda öppen sjukvård på allmän läkarnivå samt remiss för erforderlig specialvård.

Anmärkning
Till den här avsedda öppna sjukvården på allmän läkarnivå anses förutom undersökning av allmän läkare och i sjukförsäkringslagens 5 § avsedd vård höra av annan hälsovårdspersonal given vård och till allmänläkares mottagning normalt hörande laboratorie- och röntgenundersökningar.

5 kapitlet – Åtgärder i anslutning till rehabiliteringen av delvis arbetsföra

9 §
För rehabiliteringen av delvis arbetsföra tjänsteinnehavare och arbetstagare anordnas erforderlig observation och rådgivning samt ges remiss till rehabiliteringsanstalter.

6 kapitlet – Arbetsplatshälsovårdens organisation

10 §
Det praktiska arrangemanget av de i 3–5 kapitlen avsedda åtgärderna inom hälsovården ankommer på staden.

De till hälsovården hörande tjänsterna kan antingen anordnas med bistånd av hälsovårdscentral, genom utnyttjande av på stadens försorg anordnad egen arbetsplatshälsovård eller genom en ändamålsenlig kombination av de nämnda serviceformerna.

Anmärkning
Såvida det från stadens synpunkt är ändamålsenligt kan även tillbudsstående privata hälsovårdstjänster utnyttjas.

11 §
För handhavande av frågor i anslutning till arbetsplatshälsovården har staden tillgång till en eller flere (del- eller heltidsanställda) personalläkare och hälsovårdare samt vid behov även annan hälsovårdspersonal.

Anmärkning
Härmed avses, att personalen kan stå i anställningsförhållande till staden eller på grund av ett särskilt avtal stå till stadens disposition allt efter vad som är ändamålsenligt.

12 §
Arbetarskyddskommissionen eller dess hälsovårdssektion verkar såsom samarbetsorgan för staden och dess personal i frågor som gäller arbetsplatshälsovård.

7 kapitlet – Bestämmelser gällande avgifter för hälsovårdstjänster

13 §
De i 9 § definierade åtgärderna som på basen av paragraferna 3–6 hör till hälsovården och ansluter sig till rehabiliteringen är avgiftsfria för personalen.

De åtgärder som enligt 3–6 paragraferna hör till arbetsplatshälsovården och de i 9 paragrafen angivna åtgärderna gällande rehabilitering är avgiftsfria.

De åtgärder som enligt paragraferna 7 och 8 hör till sjukvården har personalen rätt att erhålla avgiftsfritt. För i 8 paragrafen avsedd läkarundersökning, för på läkares ordination utföra laboratorie- och röntgenundersökningar som normalt utförs vid allmänläkares mottagning, för fysikalisk vård och andra motsvarande åtgärder samt för sådana läkarintyg som erfordras för sjukförsäkringen uppbärs avgift i enlighet med folkhälsolagstiftningen.

De mediciner eller sjukvårdstillbehör som ges i samband med förstahjälp eller i fall av förstahjälpnatur är avgiftsfria. Likaså är transport som anordnats på grund av arbetsolycksfall eller till följd av sjukdomsfall som inträffat under arbetstid, avgiftsfri.

För läkarintyg som utskrivits av personalläkaren för arbetsgivarens eller kommunala pensionsanstaltens räkning uppbärs ingen avgift av personalen.

Anmärkning
För andra än ovan nämnda läkarintyg uppbärs däremot en avgift i enlighet med vid respektive tidpunkt gällande stadganden och avtal.

8 kapitlet – Särskilda stadganden

14 §
Hos staden anställd person har rätt att i enlighet med stadgandena i lagen om allmänna handlingars offentlighet av hälsovårdspersonalen erhålla uppgifter om sitt eget hälsotillstånd.

Personalläkare är skyldig att meddela arbetsgivaren nödvändiga uppgifter vid anställande av personal eller behandling av frågor i samband med arbetet.

Anmärkning
Personer som på grund av denna hälsovårdsstadga eller till följd av sin ställning fått kännedom om privatpersons eller familjs hemlighet, får inte utan tillstånd yppa den, såvida annat ej följer av lagen.

Beträffande tjänsteinnehavares skyldighet att underkasta sig i denna stadga nämnd läkarundersökning och av hälsovårdare eller annan hälsovårdspersonal utförda åtgärder stadgas i tjänstestadgan.

Beträffande skyldighet för arbetstagare i arbetsavtalsförhållande att underkasta sig ovan nämnda undersökningar och åtgärder stadgas i arbetskollektivavtal.

Beträffande personalens skyldighet att beakta bestämmelser och föreskrifter rörande hälsovården, finns stadganden bl.a. i arbetarskyddslagen samt i tjänste- och arbetskollektivavtalen.

Beträffande påföljder av att tjänsteinnehavare underlåtit att rätta sig efter bestämmelser som givits på basen av denna stadga eller vägrat underkasta sig åtgärd i enlighet med hälsovårdsstadgan, stadgas i tjänstestadgan.

Beträffande påföljderna av ovan avsedd underlåtelse eller vägran i fråga om arbetstagare som står i arbetsavtalsförhållande, stadgas i arbetskollektivavtal.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.