Initiera stadsplanering

Om du äger ett oplanerat område och önskar detaljplanläggning av området måste du lämna in en ansökan om stadsplanering.

Du kan använda blanketten eller lämna in en egen fritt formulerad ansökan med motsvarande uppgifter. Vid stadsplanering är generalplanen riktgivande.

Ansökan

I ansökan bör framgå vad detaljplaneringen önskas omfatta; markanvändning, byggnadsrätt, placering av byggnad/-er, antal våningar. Till ansökan kan bifogas kartritning som klargör vad planeringen gäller och andra skisser som visualiserar önskemålen.

Till ansökan bifogas ett intyg över att du äger eller har besittningsrätt till det område som önskas planeras. Ett sådant intyg är t.ex. lagfart/bestyrkt kopia av köpebrev/hyresavtal.

Så här går det till

I behandlingsprocessen ingår möten mellan dig och stadens tjänstemän för diskussion om olika planförslag och hur olika kommunaltekniska frågor kan lösas. Planförslaget behandlas av fullmäktige parallellt med ett exploateringsavtal där det ingår bl.a. eventuella marköverlåtelser, kostnadsfördelning vid förverkligandet av planen och kostnad för planläggning.

Kostnad

Du som markägare betalar en ersättning för stadsplanering. Ersättningen är uppdelad i två delar. Den ena delen är en förskottsbetalning innan stadsutvecklingsnämnden behandlar ansökan, resten av ersättningen betalas när planen har trätt i kraft. Ersättningens storlek varierar beroende på ändringens karaktär.

Innan du ansöker om detaljplaneläggning är det bra att ta kontakt med stadsarkitektkansliet och diskutera frågan med stadsarkitekten eller planarkitekten för att klargöra om den önskade planeringen är möjlig och ändamålsenlig. Samtidigt kan du höra dig för om ersättningen för stadsplanering, tidtabell och andra eventuella detaljer.

Sidan uppdaterades