Ansökan om stadsplaneändring

Markanvändning och byggande i staden regleras genom planläggning. Om gällande stadsplan har föråldrats och det aktuella byggnadsprojektet avviker från stadsplanens möjligheter behövs stadsplaneändring. Vid stadsplanering är generalplanen riktgivande.

Om du äger en eller flera tomter och vill ha ändring i den gällande stadsplanen måste du lämna in en ansökan om stadsplaneändring. Du kan använda blanketten eller lämna in egen fritt formulerad ansökan med motsvarande uppgifter.

I ansökan bör framgå vad planändringen önskas omfatta; markanvändning, byggrätt, placering av byggnad/-er, antal våningar. Ansökan bör även innehålla en motivering till önskad planändring. Till ansökan kan bifogas kartritning som klargör vad ändringen gäller och andra skisser som visualiserar önskemålen.

Till ansökan bifogas ett intyg över att du äger eller har besittningsrätt till tomten som ändringsansökan gäller. Ett sådant intyg är t.ex. lagfart/bestyrk kopia av köpebrev/ hyresavtal.

Som markägare betalar du en ersättning för stadsplaneändring. Ersättningen är uppdelad i två delar. Den ena delen är en förskottsbetalning innan stadsutvecklingsnämnden behandlar ansökan, resten av ersättningen betalas när planen har trätt i kraft. Ersättningens storlek varierar beroende på ändringens karaktär.

Innan du ansöker om ändring i detaljplan lönar det sig att ta kontakt med stadsarkitektkansliet och diskutera frågan med stadsarkitekten eller planarkitekten för att klargöra om den önskade ändringen är möjlig och ändamålsenlig. Samtidigt kan du höra dig för om ersättningen för stadsplanering, tidtabell och andra eventuella detaljer.

Sidan uppdaterades