Generalplan

Generalplanen är en översiktlig plan för markanvändningen i staden. Den aktuella generalplanen för Mariehamn godkändes av stadsfullmäktige den 26 september 2006. Från att planen godkändes styr den stadsplaneringen, planeringen av infrastrukturen och annan detaljplanering under de kommande 30 åren.

I generalplanen anges vilka områden i staden som ska reserveras för boende, rekreation, arbetsplatser, offentliga tjänster och infrastruktur. Planen redovisar också skyddsvärda byggda miljöer och naturmiljöer. Generalplanen ger riktlinjer för stadens förvaltningar och nämnder.

Delgeneralplan är en benämning på en generalplan som behandlar en del av en kommun eller en viss verksamhetssektor. Generalplanen för Mariehamn har ersatt delgeneralplaner som antogs före 2006. 

Följande delgeneralplaner har antagits av Stadsfullmäktige före 2006:

  • delgeneralplan för södra staden 1982 som reviderats 1991 och 2004
  • delgeneralplan för innerstaden huvudsakligen 1988, trafikdelen 1991 och principer för kompensation vid K-märkning 1993
  • delgeneralplan för norra staden 1999.

Stadens generalplan har antagits av fullmäktige, men inte fastställts. Det innebär att generalplanen inte har direkt rättsverkan på fastigheterna utan ska uppfattas som en riktlinje för stadens förvaltningar. En antagen generalplan innebär inte att gällande stadsplaner, byggnadslov eller andra tillstånd som har givits av byggnadsnämnden eller andra myndigheter upphävs. Om fastställda planer eller fattade beslut ändras är generalplanen riktgivande mot framtiden.

Sidan uppdaterades