Avgifter för ändring av stadsplan

Enligt Plan- och bygglag för landskapet Åland § 34, Ersättning för upprättande av plan, har kommuner rätt att ta avgift för upprättandet och behandlingen av en plan. Avgift kan även tas vid ändring av plan, som i huvudsak tillgodoser ett enskilt intresse och som har uppgjorts på initiativ av markägaren.

Ersättningen tas för uppgörande av behövliga kartor och kostnader för nödvändiga utredningar. Ersättning för annonsering i beredningsskedet och för utställande av planförslag ingår i avgiften.

Staden har i dag uppdelat processen i enkla och komplexa planer, beroende på om generalplanen följs i anhållan eller inte. Vissa komplexa planer kräver samrådsförfarande och vissa kräver utformningsplan samt extra utredningar. I stadens kostnader ingår även kostnaderna för den politiska processen och information till grannar samt kostnader för kungörelser.

För att skapa en rättvisare debitering som återspeglar de kostnader som belastar staden i samband med uppgörande av planen är avgiftskategorierna flera.

Kategorin enkel planprocess delas in i två kategorier för att återspegla skillnaden i nedlagt arbete vid uppgörande av planen. Likaså indelas kategorin komplex planprocess (= krävande ändringar) i flera kategorier, för att återspegla skillnaderna från de minst krävande planändringarna till plan då samråd skall hållas och då utformningsplan och andra utredningar tas fram.

Stadsplanering av privat råmark har en egen kategori och kostnaden beräknas utgående från en timersättning. En minimiersättning kan relateras till formel P (se nedan).

Förutom dessa ovan nämnda kategorier finns kategorierna avbruten planändringsprocess, planändring som omfattar K-märkning samt en planändring som omfattar flera tomter.

Grundformeln för beräknade av kostnad för stadsplanering är
 
S (ersättning för stadsplanering) = g (grundarvode) + a (ersättning för annonsering) + tu (kostnader för nödvändiga externa utredningar).

Utgående från hur krävande planändringen eller uppgörandet av den nya planen är, utökas eller minskas antalet g. På samma sätt kan ersättningen för annonsering variera om planen annonseras flera gånger under processen.

Fullmäktige har godkänt regelverket gällande ersättningar för stadsplanering och stadsutvecklingsnämnden justerar årligen grundarvodet och ersättningen för annonsering.

Avgiftskategorierna är kortfattat följande;

A   Avbruten stadsplaneändring S = 1/2g + tu
E 1   Enkel ändring S = 1g + 1a + tu
E 2   Mer omfattande enkel ändring S = 2g + 1a + tu
K1   Krävande ändring S = 4g + 1a + tu
K2   Mer omfattande krävande ändring timdebitering / minst  S = 6g + 2a + tu
F   Flera tomter  
K   K-hus tomter  
P   Stadsplanering av privat råmark timdebitering / minst  S = 8g + 2a + tu

 

S = ersättning för stadsplanering
g = grundarvode
a = ersättning för annonsering
tu = kostnader för nödvändiga externa utredningar

Sidan uppdaterades