Avgifter för ändring av stadsplan

Enligt Plan- och bygglag för landskapet Åland § 34 Ersättning för upprättande av stadsplan har kommuner rätt att uppbära kostnaderna för upprättandet och behandlingen av en detaljplan/stadsplan eller ändring av detaljplan/stadsplan som i huvudsak tillgodoser ett enskilt intresse och som har uppgjorts på initiativ av markägaren.

Ersättningen föranleds av uppgörande av behövliga kartor och kostnader för nödvändiga utredningar. Härutöver uppbärs ersättning för annonsering i tidningspressen för hörande i beredningsskedet och för utställande av planförslag.

Staden har i dag differentierat planprocessen i enkla och komplexa relaterat till om generalplanen följs i anhållan eller inte. Vissa komplexa planer kräver samrådsförfarande och vissa kräver utformningsplan och extra utredningar. I stadens kostnader ingår även kostnaderna för den politiska processen och information till grannar samt därtill kostnader som kungörelse och lagfartsbevis.

För att skapa en mer rättvis debitering som återspeglar de kostnader som staden lagt ner på framtagandet av planen är avgiftskategorierna flere.

Kategorin enkla ändringar delas in i två kategorier för att återspegla skillnaden i nerlagt arbete vid framtagning av planen. Likaså indelas kategorin krävande ändringar (=komplex planprocess) i flere kategorier för att återspegla den minst krävande planändringen till att samråd skall hållas och utformningsplan och andra utredningar tas fram.

Stadsplanering av privat råmark är en egen kategori och kostnaden beräknas utgående från en timersättning, dock kan en minimiersättning relateras till den gängse formeln. I det markanvändningsavtal som godkänns av sökanden och staden redovisas den planeringskostnad som sökanden erlägger till staden.

Förutom dessa ovan nämnda kategorier finns kategorierna avbruten planändringsprocess, planändring som omfattar K-märkning och en planändring som omfattar flere tomter.

Grundformeln för beräknade av kostnad för stadsplanering är
 
S(ersättning för stadsplanering) = g(grundarvode) + a(ersättning för annonsering) + tu (kostnader för nödvändiga externa utredningar).

Utgående från hur krävande planändringen eller framtagningen av den nya planen är utökas eller minskas antalet g. På samma sätt kan ersättningen för annonsering variera om planen skall annonseras flere gånger under processen.

Fullmäktige har godkänt regelverket för ersättningar för stadsplanering och stadsutvecklingsnämnden justerar årligen grundarvodet och ersättningen för annonsering.

Avgiftskategorierna är kortfattat följande;

A fyllnad Avbruten stadsplaneändring; S = 1/2g + tu
E 1   Enkel ändring S = 1g + 1a + tu
E 2   Mer omfattande enkel ändring S = 2g + 1a + tu
K 1   Krävande ändring S = 4g + 1a + tu
K 2   Mer omfattande krävande ändring timdebitering / minst  S = 6g + 2a + tu
F   Flera tomter  
K   K-hus tomter  
P   Stadsplanering av privat råmark timdebitering / minst  S = 8g + 2a + tu

 

S = ersättning för stadsplanering
g = grundarvode
a = ersättning för annonsering
tu = kostnader för nödvändiga externa utredningar

Sidan uppdaterades