Planläggning

Markanvändning och byggande i Mariehamns stad regleras genom planläggning. Planläggningen delas upp på olika plannivåer. En översiktlig plan styr den mera detaljerade planläggningen. Planläggningen utgår från stadens visioner och strategier. Här är en översiktlig beskrivning av plannivåer och deras betydelse.

Generalplanen
Generalplanen är en översiktlig plan för stadens markanvändning och för trafiken. I generalplanen kan du se vilka områden i staden som ska reserveras för boende, rekreation, arbetsplatser, offentliga tjänster och infrastruktur. Här kan du också se naturmiljö som bör skyddas.

Delgeneralplan

Delgeneralplan är en benämning på en generalplan som behandlar en del av en kommun eller en viss verksamhetssektor.

Detaljplaner
I detaljplaner och detaljplaneändringar skapas förutsättningar för byggandet. I staden kallas detaljplanen för stadsplan. I stadsplanen bestäms för vilka ändamål området får användas, var på området man får bygga och hur mycket man får bygga. Bestämmelserna anger bl.a. antal våningar, materialval och utformning. Bygglov kan beviljas och byggandet påbörjas när planen har vunnit laga kraft.

Kommunöversikt

Kommunöversikt är en översikt som görs upp av kommunen till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor. Landskapsregeringen ansvarar för att sammanställa kommunöversikterna. För Mariehamns del motsvarar en sammanställning av fastställda detaljplaner och antagna generalplaner en kommunöversikt. Kommunöversikt för Mariehamn godkändes 1999.

Läs mer om de olika plannivåerna och planläggning:

Sidan uppdaterades