Delta och påverka stadsplaner

General- och stadsplanering är en process i många steg, från det att planen aktualiseras till dess att den godkänns. Hur processen ser ut är beroende av planens art och betydelse. Här kan du läsa om olika planprocesser, samt hur och när du kan vara med och påverka planeringen.

Stadsplaneringen indelas i enkla och komplexa planprocesser. Alla som berörs av planläggningen som t.ex. markägare, grannar, boende i staden, företag verksamma i staden, föreningar, församlingar, samfund, samkommunala organ, kommuner som är grannar och lanskapet Åland har möjlighet att påverka planläggningen.

I ärendeprocessen för enkla stadsplaner och för komplexa stadsplaner visas ärendegången. Här kan du se när du kan påverka med synpunkter, anmärkningar och besvär under processen samt när och vilken politisk nivå som tar beslut tills processen avslutas med att planen träder i kraft.

Du kan alltså påverka planläggningen med att
•   avge synpunkter vid samrådsmöten inom en given tid
•   lämna anmärkning inom lagstadgad tid när planförslaget ställs ut
•   lämna besvär på stadsarkitektens / stadsstyrelsens / fullmäktiges beslut att godkänna planen inom lagstadgad tid

Via kungörelseannons i de två lokala dagstidningarna samt under rubriken kungörelser informeras du om möjligheten att påverka samt om tidpunkterna för när stadsarkitektkansliet kallar till samrådsmöte och när planen ställs ut.
Under rubriken pågående stadsplanering hittar du stadsplaneärenden under den tid de behandlas inom stadens politiska instanser och tills planen är i kraft. Under utställningstiden är stadsplaner även tillgängliga på stadsarkitektkansliets informationsskärmar på stadsbiblioteket.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta stadsarkitektkansliet.

 

Sidan uppdaterades