Sveden (1054)

Staden har påbörjat en ändring av stadsplan för 118 tomter i stadsdelen Sveden.

Utgångspunkt för planändringen och stadens målsättning är att riktlinjerna i generalplanen för Mariehamn följs och att så långt som möjligt bevara områdets karaktär. Det innebär att byggnadsrätt i gällande stadsplaner kvarstår, att outnyttjad byggnadsrätt används så att påverkan på områdets karaktär begränsas, att bevarandet av för området viktiga byggnader möjliggörs, att gaturummets karaktär bevaras, att mätta tomter på parkmark utgår, att nya tomter om möjligt tas fram samt att parkområdet mot Ålandsvägen och Lindan reserveras som en allmän tomt för stadens behov.

Samrådsmöte hölls den 5.10.2016.
Informationstillfälle för fastighetsägarna inom planområdet hölls den 11.10.2018. Planförslag av den 12.9.2018 har varit utställd under tiden 19.11 – 19.12.2018.
Under utställningstiden inkom anmärkningar.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades