Magazin (1114)

Sökanden ansöker om en stadsplaneändring så att den nya parkeringsnormen införs, att byggnadsytor på tomtens västra del justeras med anledning av pågående projektering och gårdshusets VI våningar utökas med en vindsvåning.

Den inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar eller exploateringstal. Eftersom ärendet omfattar en viss planering och området är i absoluta centrum bedöms att ärendet behandlas som en komplex planändring.

Planändringsförslaget innebär bl.a. att bilplatsnormen revideras, servitutet för gång- och biltrafik flyttas, genomfartsöppningar i byggnad mot ledningsservitutet utgår och byggnadsytor mot gården ändras och antalet våningar för gårdsbyggnad ändras från VI våningar till VI 1/3 våningar. Ändringen skapar en mer sammanhållen stadsbild.

Planärendet innebär ingen betydande förändring jämfört med gällande stadsplan varför ett samrådsförfarande under beredningsskedet inte är ändamålsenligt.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Stadsfullmäktige har godkänt planförslaget.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

Sidan uppdaterades