Sjöfartsläroverket (nr 993)

Sökanden anhåller om K-märkning av Sjöfartsläroverket. Planeringen utgår från riktlinjerna i generalplanen. Sökandens önskemål beaktas och intilliggande parkområde ges ett skydd.

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d
Processlinje

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadskansliet under tiden 21.09 - 21.10. 2015. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast 21.10. 2015 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn. 

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.

Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades