Fiskehamnsvägen 15 (1122)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring så att en återvinningsstation kan byggas på tomten.

Planförslaget innebär att markanvändningen kompletteras och byggnadsytor med byggnadsrätt och antal våningar införs.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget var framlagt till påseende under tiden 7 – 21.09.2020. 

Under utställningstiden inkom en anmärkning.

Planprocessen

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades