Stora gatan 9 (1120)

Sökanden anhåller om att markanvändningen ändras och att bilplatsnormen revideras.

Planförslaget innebär att markanvändningen ändras och bestämmelser inklusive parkeringsnormerna revideras.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget har varit framlagt till påseende under tiden 4 – 18.5.2020. Ingen anmärkning har inlämnats.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Stadsarkitekten har godkänt planförslaget den 19.5.2020 § 4.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

 

Sidan uppdaterades