Östra Skolgatan 11 (1118)

Sökanden anhåller om att markanvändningen ändras så att en mindre andel av byggnadsrätten får användas till kontors- och serviceändamål.

Planförslaget innebär att markanvändningen kompletteras med möjlighet att använda en mindre del av byggnadsrätten till kontors- och serviceändamål, byggnadsrätten höjs något och servitut och planbestämmelser revideras och moderniseras.

Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget var framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 16 – 30.12.2019. Under utställningstiden inkom inga anmärkningar.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Stadsarkitekten har den 7.1.2020 godkänt planförslaget.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

Sidan uppdaterades