Ringvägen 8 (1117)

Sökanden anhåller om ökning av tomtens exploateringstal till 0.2, att byggnadsytan förstoras samt att antalet våningar ändras.

Planförslaget innebär att markanvändningen moderniseras, byggnadsrätten höjs, antal våningar och byggnadsytan ändras.

Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget var framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 16 – 30.12.2019. Under utställningstiden inkom inga anmärkningar.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Stadsarkitekten har den 7.1.2020 godkänt planförslaget.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

Sidan uppdaterades