Torggatan 4 (1115)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändningen, höja byggnadsrätten, ändra byggnadsytor och antal våningar.

Planförslaget innebär bl.a. att markanvändningen moderniseras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna och att antalet våningar ändras.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen eller från utkastet till delgeneralplan för Mariehamns centrum. Byggnadsrättsökningen är större än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplicerad planprocess. Då ändringen är stor i jämförelse med gällande plan arrangeras ett samråd.

Samråd arrangerades under tiden 14-28 november 2019.

Stadsplaneförslaget är framlagt under tiden 17.4–18.5.2020. Planförslaget är tillgängligt på Sittkoffs, Markströmsgränd och på stadens hemsida. Frågor kan ställas per telefon till 018-531461 eller per e-mail till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 18.5.2020 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades