Torggatan 4 (1115)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändningen, höja byggnadsrätten, ändra byggnadsytor och antal våningar.

Planförslaget innebär bl.a. att markanvändningen moderniseras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna och att antalet våningar ändras.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen eller från utkastet till delgeneralplan för Mariehamns centrum. Byggnadsrättsökningen är större än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplicerad planprocess. Då ändringen är stor i jämförelse med gällande plan arrangeras ett samråd.

Samrådsmöte hålls torsdagen den 14 november 2019 kl. 19.00 i stadshuset vån. 2, norra foajén. Vid mötet informeras om planutkastet och beredningsmaterialet.

Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller muntligen senast den 28 november 2019 kl. 15.00 till stadsarkitektkansliet PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades