Korrviksv 10, Notdragargr 14 (1113)

Sökanden anhåller om en ökning av tomternas exploateringstal.

Planförslaget innebär tomternas byggnadsrätt höjs, att tillägg för garage införs och att byggnadsytorna förändras.

Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget har varit framlagt till påseende under tiden 14 – 28.10.2019. Inga anmärkningar har inkommit under denna tid.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Stadsarkitekten har  den 4.11.2019 § 10 godkänt planförslaget.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

Sidan uppdaterades