Skräddargränd (1109)

Sökanden, staden gm. infrastruktursektorn anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändning från park till egnahemstomter med byggnadsrätt och antal våningar.

Den inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar eller exploateringstal och parkmark reserverad för lekpark ändras till fyra egnahemstomter. Då anhållan innebär att byggnadsrätten ökar mer än 200 m² våningsyta, behandlas ärendet som en komplex planprocess.

Planutkastet betyder att markanvändningen ändras, byggnadsrätt och byggnadsytor anges för tomterna.

Planärendet innebär en betydande förändring jämfört med gällande stadsplan varför ett samrådsförfarande under beredningsskedet är ändamålsenligt.

Till planförslagsskedet införs planbeskrivning.

Samrådsmöte hålls onsdagen den 25 september 2019 kl. 18.00 i stadshuset vån. 2, norra foajén. Vid mötet informeras om planutkastet och beredningsmaterialet.

Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller muntligen senast den 10 oktober 2019 kl 15.00 till stadsarkitektkansliet PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. Anmärkning riktas till staden.

 

Sidan uppdaterades