Skräddargränd (1109)

Sökanden, staden gm. infrastruktursektorn anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändning från park till egnahemstomter med byggnadsrätt och antal våningar.

Den inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar eller exploateringstal och parkmark reserverad för lekpark ändras till fyra egnahemstomter. Då anhållan innebär att byggnadsrätten ökar mer än 200 m² våningsyta, behandlas ärendet som en komplex planprocess.

Planutkastet betyder att markanvändningen ändras, byggnadsrätt och byggnadsytor anges för tomterna.

Planärendet innebär en betydande förändring jämfört med gällande stadsplan varför ett samrådsförfarande under beredningsskedet är ändamålsenligt. Samråd arrengerades under tiden 25.9-10.10.2019.

Stadsplaneförslaget var framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 27.1 – 26.2.2020. Två anmärkningar inkom.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Stadsfullmäktige har godkänt planförslaget den 26.5.2020 § 66.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

 

Sidan uppdaterades