Skräddargränd (1109)

Sökanden, staden gm. infrastruktursektorn anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändning från park till egnahemstomter med byggnadsrätt och antal våningar.

Den inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar eller exploateringstal och parkmark reserverad för lekpark ändras till fyra egnahemstomter. Då anhållan innebär att byggnadsrätten ökar mer än 200 m² våningsyta, behandlas ärendet som en komplex planprocess.

Planutkastet betyder att markanvändningen ändras, byggnadsrätt och byggnadsytor anges för tomterna.

Planärendet innebär en betydande förändring jämfört med gällande stadsplan varför ett samrådsförfarande under beredningsskedet är ändamålsenligt.

Planändringen bedöms ha större inverkan, vilket innebär att samråd arrangerades den 25.9 – 10.10.2019.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 27.1 – 26.2.2020. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 26.2.2020 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Planförslaget är även tillgängligt på stadens hemsida och på stadsbiblioteket.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

 

Sidan uppdaterades