Neptunigatan 4 (1104)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändning, byggnadsrätt och antal våningar.

Den inlämnade ansökan om planändring avviker från generalplanen vad gäller markanvändning. Ändringen innebär att byggnadsrätten ökar mer än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.

Planutkastet innebär att markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs och byggnadsytan ändras.

Till planförslagsskedet införs planbeskrivning.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. Anmärkning riktas till staden.

Sidan uppdaterades