Hotell Esplanad (1091)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att höja byggnadsrätten, ändra byggnadsytor och antal våningar.

Planförslaget innebär bl.a. att markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna och att antalet våningar ändras.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen, men byggnadsrättsökningen är större än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplicerad planprocess. Då ändringen är stor i jämförelse med gällande plan arrangeras ett samråd.

Planändringen bedöms ha större inverkan, vilket innebär att stadsutvecklingsnämnden arrangerade ett samrådsmöte. Samråd hölls den 19.3 – 3.4.2018.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 11.11 – 11.12.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 11.12.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket och stadsarkitektkansliet.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

 

Sidan uppdaterades