Rönnbergs torg

Förslag till ändring av stadsplanen för Öfvernäs by, del av lägenheten Rnr 2:0 samt del av allmänt område 6L (Rönnbergs torg) (Stplnr 1042)

Planområdet omfattar Rönnbergs torg och Servicegatan.
Rönnbergs torg är i generalplanen ett utredningsområde.
Planändringen innebär att ett allmänt parkeringsområde ändras till huvudsakligen bostadsvåningshustomter.
Planeringen följer generalplanen förutom vad gäller exploateringstalet.

PLANPROCESSEN

Under besvärstiden har besvär inlämnats till förvaltningsdomstolen.

 

Sidan uppdaterades